INFORMAČNÍ DOLOŽKA dle GDPR
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

RAZKA reality s.r.o., nám. Republiky 86, 34701 Tachov, IČ 04645065 (dále také jako „Zprostředkovatel“) zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“). Vaše Osobní údaje Zprostředkovatel zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů: plnění smlouvy.

Osobní údaje budou Zprostředkovatelem poskytnuty těmto třetím osobám:

Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

Osobní údaje budou Zprostředkovatelem zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Zprostředkovatele, podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení.

V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Zprostředkovatele buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese info@razka.cz

Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů
Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.

Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

V případě, že bude Zprostředkovatel užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne Zájemci informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.