ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Už jen krůček

Vás dělí od prohlídky Vámi vybrané nemovitosti.

Vyplňte níže uvedený formulář a majitel nemovitosti Vás bude kontaktovat.

Zároveň Vám emailem zašleme list vlastnictví z katastru nemovitostí, adresu nemovitosti a na základě informací obdržených od majitele Vás budeme informovat o případných faktických a právních vadách váznoucích na nemovitosti.

Cena: 6 000 000 Kč
+1% +Dph hradí kupující

Provizi hradí kupující, k provizi se bude účtovat zákonná daň z přidané hodnoty

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O REALITNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

 

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky webové služby Realitní samoobsluha (dále jen „VOP“) se uplatní pro závazkové vztahy uzavřené mezi Klientem (viz níže odst. 5 tohoto článku) a obchodní společností Realitní Samoobsluha s.r.o., IČO: 097 76 575, se sídlem Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 342403 (dále jen „RS“).

2. RS je provozovatelem a správcem webové služby Realitní samoobsluha, dostupné na internetové adrese (URL) https://www.realitni-samoobsluha.cz, která je aktivní pro Klienta po Registraci a přihlášení do webového rozhraní RS (dále jen „Služba“). Služba spočívá ve zprostředkování příležitostí uzavírání závazků (kupní smlouvy) na trhu s realitami. Webem se pro účely VOP rozumí veřejně přístupné internetové prostředí na adrese https://www.realitni-samoobsluha.cz bez nutnosti přihlášení či registrace (dále jen „Web“).

3. RS je oprávněna na základě zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů, provozovat služby, které jsou předmětem VOP

4. Nemovitostí se pro účely VOP rozumí věc nemovitá ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) nacházející se na území České republiky, která není vyloučena z obchodování (právního nakládání) ve smyslu právního řádu České republiky, a jejíž vlastník je oprávněn s ní, byť s určitými omezeními (zejm. insolvenční nebo exekuční řízení), nakládat, tj. zejména převést vlastnické právo k Nemovitosti a tuto třetí osobě předat (dále jen „Nemovitost“). Pro účely těchto VOP se Nemovitostí rozumí také družstevní podíl, jehož součástí je nájemní právo k družstevnímu bytu a také mobilheim (mobilní dům).

5. Klientem se pro účely VOP rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, která aktivně využívá Službu tím, že je vlastníkem nebo spoluvlastníkem jedné nebo více Nemovitostí, které ve Službě nabízí k prodeji, nebo osoba, která je oprávněna za vlastníka Nemovitosti v této věci jednat, a která splní níže uvedené podmínky registrace (dále jen „Prodávající klient“). Klientem se rozumí také osoba, která využívá aktivně Službu tím, že závazkové příležitosti uvedené v předchozí větě ve Službě (tj. po registraci do Služby) vyhledává, tj. zájemce o koupi Nemovitosti (dále jen „Kupující klient“). Není-li v rámci těchto VOP nutné konkrétní odlišení, jsou Prodávající klient a Kupující klient společně označováni též jen jako „Klient“.

6. Uživatelem se pro účely VOP rozumí jakákoliv osoba, která pasivně využívá Služby. Pasivním využitím se rozumí zejména prohlížení té části obsahu Služby, která je veřejně přístupná na Webu a není tak přístupna pouze Klientovi nebo RS.

7. RS si výslovně vymiňuje, že Služba není určena pro fyzickou nebo právnickou osobu poskytující služby realitního makléře (dále jen „Realitní makléř“). Realitní makléř je pro účely těchto VOP fyzická nebo právnická osoba, která vykonává výdělečnou činnost podle zák. 39/2020 Sb., zákon o realitním zprostředkování a změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), v platném znění, tj. není zejména přímým zájemcem o koupi nebo prodej Nemovitosti a jejímž cílem je přímý nebo nepřímý zisk plynoucí ze zprostředkování koupě a prodeje Nemovitosti podle těchto VOP. Výdělečnou činností Realitního makléře je myšlena i jeho účast v podnikající právnické osobě, která vystupuje jako zájemce o koupi Nemovitosti, ať již jako jednatel, společník, prokurista, zaměstnanec takové právnické osoby nebo výkon práce pro takovou osobu na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a obdobných případů. V případě kolize, zda se jedná o výkon služby realitního makléře, je na dané osobě, aby prokázala opak. Realitní makléř není zejména oprávněn v rámci poskytování realitních služeb aktivovat Službu podle těchto VOP, není výslovně oprávněn kontaktovat zejména Klienty nabízející k prodeji nebo koupi Nemovitosti s nabídkou svých realitních služeb, reklamních sdělení nebo obdobných sdělení obchodního charakteru. Shora uvedené se nevztahuje na Realitní makléře jednající mimo rámec poskytování realitních služeb. Pro případ, že Realitní makléř dokončí jako Klient registraci dle článku II. těchto VOP, RS vzniká nárok vůči Realitnímu makléři na provizi ve výši 2 % z nabídkové kupní ceny Nemovitosti plus zákonná DPH. Provize je splatná dle daňového dokladu (faktury), který bude ze strany RS Realitnímu makléři zaslán na e-mail uvedený při Registraci do Služby nebo prostřednictvím poštovního přepravce. Tímto ustanovením není dotčeno právo RS na náhradu škody. RS je oprávněn účet Klienta – Realitního makléře – neaktivovat, případně, pokud je již založen a je aktivní, je RS oprávněn jej zrušit, to vše bez náhrady.

 

II. Registrace do Služby

1. Registrací do Služby se rozumí primárně elektronické sdělení osobních údajů o Klientovi směrem k RS, aby bylo možno klienta identifikovat jakožto účastníka závazkového vztahu s RS (dále jen „Registrace“). Registrace do Služby probíhá jak ze strany Prodávajícího klienta, tak ze strany Kupujícího klienta.

2. Registraci lze provést ve webovém rozhraní Služby v sekci „vložit nemovitost / přihlásit“ (v případě Prodávajícího klienta), případně v rámci webového rozhraní Služby v sekci „Získat kontakt na majitele“ v detailu konkrétní Nemovitosti (v případě Kupujícího klienta). Klient uvede při Registraci své jméno a příjmení, adresu bydliště, své telefonní číslo a svou adresu elektronické pošty (e-mail). Tyto údaje slouží dále zejména k identifikaci Klienta, ke kontaktu Klienta s RS a nebo s dalšími Klienty. V rámci Registrace je sjednána konkrétní e-mailová adresa, která umožňuje identifikaci Klienta a která je používána pro veškerá právní jednání Klienta, s čímž je Klient srozuměn a výslovně s tímto vyslovuje souhlas.

3. RS je po Registraci Prodávajícího klienta do Služby povinna jej prostřednictvím elektronické pošty opětovně informovat o jeho přijetí VOP, o specifikaci Nemovitosti, kterou má zájem prodat, o nabídkové prodejní ceně, kterou Klient za Nemovitost požaduje a informaci, že je Služba pro Prodávajícího klienta bezplatná, neboť odměnu RS hradí Kupující klient ve smyslu čl. VI. VOP. V rámci Registrace je Prodávající klient povinen zvolit, zda má zájem, aby RS poskytoval zájemcům o koupi Nemovitosti jeho email a telefonní číslo, či zda si zvolí Službu, že bude takové zájemce kontaktovat sám. Službu je oprávněna používat pouze osoba plně svéprávná.

4. RS Kupujícího klienta po Registraci do Služby informuje o závadách a omezeních váznoucích na Nemovitosti tak, jak vyplývají z veřejných seznamů, prověření RS a v případě faktických vad také ze sdělení Prodávajícího klienta. RS dále předá Kupujícímu výpis z veřejného seznamu k předmětné Nemovitosti.

5. Registrace do Služby je dokončena na základě vložení kódu do formuláře na Webu ze strany Klienta, který je zaslán Službou prostřednictvím potvrzovací sms na telefonní číslo Klienta. Závazek, tj. práva a povinnosti z této smlouvy pak vycházejí především z aktuálně účinného znění VOP a příslušných ustanovení OZ jednak obecných, pak také speciálních pro příslušné typové závazky z právních jednání a příslušných ustanovení zákona č. 39/2020 Sb., zákon o realitním zprostředkování, nedojde-li k jinému individuálnímu ujednání mezi Klientem a RS (dále jen „Dokončení Registrace“).

6. Dokončením Registrace do Služby dochází k právně závaznému uzavření smlouvy mezi Klientem a RS o poskytování Služby, když k písemnému uzavření smlouvy dochází jejím elektronickým schválením prostřednictvím internetového rozhraní, následným zasláním obsahu právního jednání na e-mailovou adresu sdělenou ze strany Klienta a vložením kódu zaslaného do sms zprávy ve smyslu odst. 5 tohoto článku VOP.

7. Dokončením Registrace do Služby vzniká smluvní závazkový vztah, a to na dobu neurčitou. Vý-povědní doba činí 1 (jeden) měsíc. Registrací do Služby Klient souhlasí se zněním VOP a zavazuje se jimi řídit a současně také potvrzuje správnost zadaných osobních údajů. Registrovaný Klient může využívat všechny možnosti Služby.

 

III. Uzavření smlouvy o realitním zprostředkování

1. Prodávající klient uvede v rámci Registrace do Služby identifikaci konkrétní Nemovitosti, tj. předmětu převodu, předmětu užívání či požívání a zároveň určí kupní cenu či výši úplaty, případně způsob jejího určení, který Služba umožňuje.

2. Kupující klient v rámci Registrace výslovně označí konkrétní Nemovitost, tj. předmět převodu, předmět užívání či požívání, u které má zájem o zprostředkování uzavření kupní či jiné smlouvy.

3. Kupující Klient se dokončením Registrace zavazuje zaplatit RS provizi za podmínek stanovených článkem VI. těchto VOP.

4. Klient výslovně souhlasí, že dokončením Registrace je uzavřena smlouva o realitním zprostředkování (dále jen „Smlouva“) a výslovně stvrzuje, že souhlasí s tímto právním jednáním prostřednictvím konkrétní sdělené e-mailové adresy. Klient rovněž výslovně stvrzuje, že právní jednání činěné tímto způsobem je písemným právním jednáním, neboť bez dalšího umožňuje zachycení obsahu právního jednání a určení jednající osoby.

5. Dokončením Registrace uzavírá Klient Smlouvu ohledně každé vložené Nemovitosti. Klient zároveň potvrzuje svůj zájem o zprostředkování zadaného právního jednání, které pro něj činí RS jeho jménem a na jeho účet ohledně předmětné Nemovitosti, a to za podmínek VOP.

6. V rámci Smlouvy Klient pověřuje RS, aby v rámci Služby a inzerce Nemovitosti činil pro Klienta vhodné kroky (právní i faktické) vedoucí k naplnění jeho zamýšlené dispozice s vloženou Nemovitostí - zejm. se jedná o inzerci Nemovitosti ve Službě nebo zadání inzerce na jiných inzertních portálech a podávání informací Klientovi o zájemcích o Nemovitost.

7. Klient výslovně uděluje souhlas k tomu, aby k uzavření jakéhokoliv smluvního závazkového vztahu podle těchto VOP byl použit prostředek komunikace na dálku, který umožňuje takový závazek uzavřít bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, když prostředkem komunikace na dálku se rozumí internetová webová stránka Služby RS a použití elektronické pošty (e-mail). Klient i RS tedy souhlasí s uzavřením zejm. Smlouvy, případně zprostředkovatelské smlouvy, příkazní smlouvy anebo jiné inominátní smlouvy o objednávce Služby, vše dle těchto VOP, jen prostřednictvím technických prostředků, které bez dalšího umožňují zachycení obsahu právního jednání a určení jednající osoby. Uskutečněnou Registrací Klient potvrzuje, že použití prostředku komunikace na dálku umožňující individuální jednání tento Klient neodmítl a že s ním výslovně souhlasí a přijímá jej. Smlouva se uzavírá jako nevýhradní, Klient je tak oprávněn uzavřít kupní smlouvu o prodeji Nemovitosti sám nebo prostřednictvím třetích osob, stejně tak je oprávněn činit veškeré další kroky k uzavření transakce vedoucí k prodeji Nemovitosti.

IV. Služba RS

1. RS nabízí zprostředkovatelské služby vedoucí k možnosti prodeje či koupě Nemovitosti, tedy zejména:

a) uveřejnění inzerce Nemovitosti na realitních serverech;
b) zajištění prohlídky Nemovitosti pro Kupujícího klienta, a to za situace, kdy Kupující klient zajištění prohlídky po RS požaduje (Tato služba je zvlášť zpoplatněna a není tak součástí provize dle článku VI. VOP). Kupující klient bere na vědomí, že zajištění prohlídky ze strany RS je čistě obchodního charakteru a neslouží ke stavebně technické revizi Nemovitosti ze strany RS pro Kupujícího klienta;
c) poskytování služeb a pomoci online makléře;
d) poskytování kontaktu na služby online advokáta;
e) poradenství ohledně stanovení kupní ceny za Nemovitost;
f) poskytování kontaktu na služby online znalce k ocenění Nemovitosti;
g) poskytování kontaktu na služby online znalce, který vypracuje průkaz energetické náročnosti Nemovitosti nebo budovy, v níž se Nemovitost nachází.

2. Služba slouží ke zprostředkování nabídky Nemovitosti pomocí internetové inzerce. V rámci provozu této Služby umožňuje RS Klientovi vkládat do Služby textové a obrazové informace o Nemovitosti, ceně Nemovitosti a další podstatné informace o Nemovitosti a tyto informace zobrazovat, zasílat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat, a to prostřednictvím RS. V rámci Smlouvy Klient potvrzuje svůj zájem o zprostředkování zadaného právního jednání, které pro něj činí RS jeho jménem a na jeho účet ohledně předmětné Nemovitosti, a to za podmínek VOP.

 

V. Pravidla Služby pro Prodávající klienty

1. Prodávající klient vložením Nemovitosti do Služby čestně prohlašuje, že je oprávněn s Nemovitostí disponovat (z titulu vlastnického práva, zmocnění, členstvím v bytovém družstvu apod.). Prodávající klient je před Dokončením Registrace povinen předložit doklad o právním titulu své dispozice s Nemovitostí (typicky list vlastnictví ohledně Nemovitosti). Prodávající klient je povinen pro bezproblémové čerpání Služby RS zadávat inzerci dle pravidel a nastavení RS. V opačném případě RS neodpovídá za průběh Klientova čerpání Služby.

2. Prodávající klient se zavazuje uvést v návrhu inzerátu Nemovitosti vždy pravdivé skutečnosti týkající se Nemovitosti tak, aby potencionálního kupujícího neuvedl v omyl, byť z nedbalosti. Prodávající klient si je vědom, že odpovědnost za pravdivost tvrzení uvedených a uveřejněných v inzerátu Nemovitosti nese výlučně Prodávající klient. Prodávající klient je srozuměn s tím, že v případě porušení této povinnosti může RS či potencionálnímu kupujícímu vzniknout škoda, kterou je poté povinen Prodávající klient RS a/nebo potencionálnímu kupujícímu nahradit. Stejně tak je RS oprávněn pro ten případ odstoupit od poskytování Služby.

3. Prodávají klient se zavazuje uvést ve formuláři RS popisující prodávanou Nemovitost veškeré v něm požadované skutečnosti (např. dopravní obslužnost, občanská vybavenost, bližší popis samotné Nemovitosti, apod.) a rovněž faktické a případně též právní vady Nemovitosti a to pravdivě a úplně. Klient se zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky nebo odporuje dobrým mravům. Dále se zavazuje, že nebude RS činit odpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění dat o Nemovitosti zadaných Klientem prostřednictvím Služby.

4. RS si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit inzerci či inzerci smazat i bez udání důvodu v případě důvodného podezření na porušení VOP nebo právních předpisů, zejména však, pokud inzerce (její část):

a) je v rozporu s právním řádem;
b) je v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek;
c) svým obsahem odporuje oprávněným zájmům RS.

5. Veškerá data zadává Prodávající klient do Služby ve formě formuláře dostupného na Webu, a to v souladu s pravidly Služby. RS je za účelem zvýšení rychlosti a optimalizace prodejnosti Nemovitosti oprávněn provést korekce inzerce prodávané Nemovitosti. RS není však oprávněn bez souhlasu Prodávajícího klienta měnit výši kupní ceny za Nemovitost a RS není ani oprávněn uvést o Nemovitosti mylnou informaci. Korekce se týká zejména doplňujících informací jako dopravní obslužnost, občanská vybavenost v místě a podobně. RS poté zadává inzertní sdělení na své náklady. Prodávající klient je oprávněn zveřejnit na Webu/ve Službě pouze takový inzerát, kde obdobný s totožnou Nemovitostí již v nabídce není. V případě potřeby aktualizace je povinen použít úpravu stávajícího v podobě editace údajů.

 

VI. Pravidla Služby pro Kupující klienty

1. RS pro Kupujícího klienta zprostředkuje kontakt na online makléře, zajistí prohlídku Nemovitosti pro Kupujícího klienta, a to za situace, kdy Kupující klient zajištění prohlídky po RS požaduje. Dále zprostředkuje kontakt na Prodávajícího klienta, případně zprostředkuje kontakt na online advokáta. Služba spočívá ve zprostředkování příležitosti uzavírání závazků (např. kupní smlouvy).

2. Provizi za poskytnuté služby RS v případě prodeje Nemovitosti hradí v plné výši Kupující klient. Kupující klient se zavazuje zaplatit RS provizi ve výši 1 % z kupní ceny Nemovitosti plus zákonnou DPH dle předložené uzavřené kupní smlouvy ohledně Nemovitosti. Pro případ, že kupující Klient poruší svoji povinnost a kupní smlouvu RS nepředloží, provize RS ve výši 1 % bude vypočtena z ceny Nemovitosti naposledy inzerované na serveru RS. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že provize náleží RS i v případě, kdy dle předložené kupní smlouvy došlo k prodeji Nemovitosti za jinou částku kupní ceny (tj. částku vyšší či nižší), než jaká byla Prodávajícím klientem zadána do Služby a za níž byla následně Nemovitost v rámci Služby inzerována. Posledně uvedené se vztahuje na veškeré situace, kdy dojde k odchylce od inzerované či původně zadané požadované částky kupní ceny, zejména dojde-li k odchylce od takové ceny v důsledku změny tržní situace, která v mezičase od zadání inzerce nastala, případně v důsledku zjištění právních či faktických vad či skutečností, které nebyly Prodávajícím klientem v souladu s článkem V. odst. 2 těchto VOP vůči RS sděleny.

3. Nárok RS na zaplacení provize vzniká okamžikem, kdy se Kupující klient, osoba jemu blízká, případně obchodní korporace, jíž je Kupující klient statutárním zástupcem, prokuristou či společníkem (akcionářem), stane vlastníkem Nemovitosti, tzn., dojde ke vkladu vlastnického práva k Nemovitosti ve prospěch kupujícího Klienta, osoby jemu blízké, případně obchodní korporace, jíž je Kupující klient statutárním zástupcem, prokuristou či společníkem (akcionářem) nebo v případě, kdy se vlastnické právo do katastru nemovitostí nezapisuje, pak dnem nabytí vlastnictví kupujícím Klientem, osobou jemu blízkou, případně obchodní korporací, jíž je Kupující klient statuárním zástupcem, prokuristou či společníkem (akcionářem). Provize je splatná dle daňového dokladu (faktury), který bude ze strany RS kupujícímu Klientovi zaslán na e-mail uvedený při Registraci do Služby nebo prostřednictvím poštovního přepravce. Pro případ, že kupující Klient daňový doklad (fakturu) nepřevezme, má se za to, že splatnost provize nastává dvacátým (20) dnem ode dne jeho odeslání. Vzniku nároku na provizi RS nebrání skutečnost, že při poskytování Služeb a za účelem jejího naplnění mohou být vykonávány činnosti, jež se mohou jevit více ve prospěch vlastníka Nemovitosti. Tímto je vyloučeno použití ust. § 2450 OZ. Nárok na provizi RS nezaniká uplynutím doby, na kterou byla Smlouva sjednána, pokud i po uplynutí této doby došlo na základě činnosti RS dle těchto VOP k naplnění předpokladů zakládajících nárok RS na zaplacení provize. Provize v těchto případech náleží RS v plné výši. Nárok na provizi nezaniká ani v případě, kdy z jakéhokoliv důvodu dojde k zániku závazku ze Smlouvy poté, co je ze strany RS zprostředkován Kupujícímu klientovi kontakt Prodávajícího klienta a mezi Prodávajícím klientem a Kupujícím klientem, osobou jemu blízkou, případně obchodní korporací, jíž je Kupující klient statutárním zástupcem, prokuristou či společníkem (akcionářem), dojde k uzavření kupní smlouvy či uzavření jiného právního jednání ohledně Nemovitosti.

4. V případě, že si Kupující klient výslovně sjednal s RS zajištění prohlídky Nemovitosti, je RS oprávněna požadovat po Kupujícím klientovi odměnu za zajištění prohlídky nemovitosti za účasti RS. Ke sjednání prohlídky Nemovitosti nedochází na základě Registrace do Služby, ale na základě samostatného požadavku Kupujícího klienta, který bude RS potvrzen. Odměna za jednu prohlídku bude sjednána před samotnou realizací prohlídky. Kupující klient se v takovém případě zavazuje uhradit RS odměnu za zajištění prohlídky Nemovitosti i za situace, kdy nedojde mezi Kupujícím klientem a Prodávajícím klientem k uzavření kupní nebo obdobné smlouvy ohledně Nemovitosti. Nárok RS na odměnu za zajištění prohlídky Nemovitosti vzniká uskutečněním prohlídky Nemovitosti. Odměna za zajištění prohlídky Nemovitosti je splatná dle daňového dokladu (faktury), který bude ze strany RS kupujícímu Klientovi zaslán na e-mail uvedený při Registraci do Služby nebo prostřednictvím poštovního přepravce. Pro případ, že Kupující klient daňový doklad (fakturu) nepřevezme, má se za to, že splatnost nastává dvacátým (20) dnem ode dne jeho odeslání. Vzniku nároku nebrání skutečnost, že při poskytování Služeb a za účelem jejího naplnění mohou být vykonávány činnosti, jež se mohou jevit více ve prospěch vlastníka Nemovitosti. Tímto je vyloučeno použití ust. § 2450 OZ.

5. Pro případ zániku smluvního vztahu z důvodu odstoupení Klienta od Smlouvy či z jiného důvodu dle těchto VOP nezaniká nárok na úhradu provize RS za podmínek a v souladu s těmito VOP.

 

VII. Práva a povinnosti stran

1. Klient je povinen informovat RS o všech skutečnostech, které mají vliv na zprostředkování prodeje Nemovitosti, zejména je povinen RS informovat o všech změnách týkajících se Nemovitosti. Pro případ porušení tohoto ustanovení je RS oprávněn od smlouvy uzavřené na základě těchto VOP odstoupit.

2. Prodávající Klient je povinen informovat RS o skutečnosti, zda došlo k dohodě mezi Klientem a kupujícím Klientem na základě kontaktu předaného RS či nikoli, a to nejpozději do patnácti (15) dnů od poskytnutí informace RS Klientovi o skutečnosti, že třetí osoba, tj. Kupující klient, projevil zájem o koupi Nemovitosti.

3. Od sdělení této informace je Nemovitost pro Kupujícího klienta rezervována. V případě, že poté nedojde k uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím klientem a Kupujícím klientem, jsou Klienti povinni sdělit RS, z jakého důvodu k uzavření kupní smlouvy nedošlo a označit Nemovitost opět za volnou k prodeji třetím osobám.

4. Prodávající klient i/nebo Kupující klient jsou povinni nejpozději do patnácti (15) dnů od vkladu vlastnického práva k Nemovitosti nebo od dne nabytí vlastnictví k Nemovitosti, která se nezapisuje do katastru nemovitostí, předložit RS originál nebo kopii vyrozumění o provedeném vkladu vlastnického práva (možné nahradit scanem originálu výpisu z katastru nemovitostí příslušného listu vlastnictví, ze kterého bude patrný převod vlastnického práva k Nemovitosti) a kopii uzavřené kupní smlouvy (vždy v případě, kdy se právo vlastnické k Nemovitosti nezapisuje do katastru nemovitostí), na základě které došlo ke vkladu vlastnického práva k Nemovitosti nebo na základě které došlo k nabytí vlastnictví k Nemovitosti, která se nezapisuje do katastru nemovitostí.

5. Prodávající klient nabízející Nemovitost k prodeji se zavazuje, že po dobu účinnosti smlouvy uzavřené na základě těchto VOP, se zdrží veškerých faktických i právních jednání, která by měla v důsledku vliv na snížení ceny inzerované Nemovitosti. V případě porušení této povinnosti Prodávajícího klienta je RS oprávněn od smlouvy uzavřené na základě těchto VOP odstoupit.

6. Prodávající klient prohlašuje, že uděluje RS souhlas s inzercí prodeje Nemovitosti ve všech šiřitelných médiích a souhlasí s pořízením potřebné dokumentace pro účely naplnění Smlouvy uzavřené na základě těchto VOP.

7. Kupující klient uděluje RS souhlas s poskytnutím svých nacionálů Prodávajícímu klientovi a souhlasí s pořízením potřebné dokumentace pro účely naplnění Služby, jakož i kupní smlouvy nebo smlouvy obdobné týkající se Nemovitosti.

8. Kupující klient bere na vědomí, že RS poskytuje služby také pro Prodávajícího klienta nabízejícího Nemovitost k prodeji, přičemž systém zprostředkování je nastaven tak, že služby RS hradí Kupující klient a Prodávajícímu klientu poskytuje RS služby bezplatně. RS nedisponuje jinými informacemi týkajícími se nabízené Nemovitosti než těmi, které jsou uvedeny v inzerci ohledně Nemovitosti a dostupné z veřejných seznamů. Další informace o nabízené Nemovitosti bude poskytovat výlučně Prodávající klient.

 

VIII. Odpovědnost a vady Služby

1. RS neodpovídá za újmu, která by Klientovi vznikla v důsledku nemožnosti využívání Webu nebo Služby, nebo ztráty dat. RS neodpovídá za správnost a úplnost údajů zveřejněných na Webu/ve Službě ani za obsah jednotlivých inzerátů zveřejněných na Webu nebo ve Službě. RS také neodpovídá za správnost a úplnost informací uvedených v inzerátech ani za plnění povinností stran z realizované inzerce.

2. Klientovi, ani třetím osobám, které nejsou registrované ke Službě, nevzniká vůči RS nárok na náhradu újmy v souvislosti s protiprávním jednáním Klienta. RS v souladu s ust. § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zásadně neodpovídá za obsah inzerátu ani za pravdivost, úplnost, správnost a přesnost údajů a Klient tuto skutečnost bere na vědomí. RS v žádném případě nepřebírá žádné záruky ani odpovědnost za řádné a včasné plnění povinností potencionálního zájemce o koupi Nemovitosti, tj. Kupujícího klienta a Prodávající klient tuto skutečnost bere na vědomí. RS negarantuje Klientovi dostupnost služeb Webu nebo Služby, a vyhrazuje si právo přerušit provoz Webu, Služby nebo poskytování služeb souvisejících, a to zejména pro účely aktualizace a úprav. RS neodpovídá za újmu způsobenou nefunkčností Webu nebo Služby, nebo nefunkčnost inzertních serverů, které jsou provozovány třetími osobami.

 

IX. Ochrana osobních údajů

1. Klient poskytuje RS souhlas, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovával, dále poskytoval třetím osobám a archivoval jím poskytnuté osobní údaje obsažené ve Smlouvě uzavřené na základě těchto VOP Klientem, a to za účelem plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy uzavřené na základě těchto VOP a výkonu dalších činností vztahujících se ke Klientovi a/nebo k předmětu Smlouvy, a to v rozsahu ust. § 2451 OZ.

2. Klient uděluje v souladu se zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, ve znění pozdějších předpisů, RS souhlas, aby mu v budoucnu zasílal na jeho email obchodní sdělení.

3. Souhlasy uvedené v článku IX. odst. 1. a 2 může Klient kdykoliv bezplatně odvolat, a to odesláním zprávy na e-mail RS uvedený na Webu nebo zasláním písemného sdělení této informace poštou na adresu sídla RS. Odvolání souhlasu nemá vliv na nárok RS na úhradu provize za podmínek dle článku VI. VOP.

 

X. Spotřebitelské smlouvy

1. Veškeré ceny/odměny za jakékoliv součásti Služby, popř. též požadované platby, zálohy, způsoby platby jsou vždy předem dány Klientovi na vědomí. Technicky je znemožněno dokončit Registraci bez seznámení se s VOP vč. jejich příloh.

2. Při realizaci takové právní dispozice s Nemovitostí, jejímž předmětem je zápis do katastru nemovitostí, je takový zápis zpoplatněn dle příslušných právních předpisů upravujících správní poplatky. Další vedlejší náklady mohou vzniknout při realizaci zamýšlené právní dispozice s Nemovitostí v rámci Služby, avšak tyto již se Službou přímo nesouvisí a záleží na individuálním případě, zdali vzniknou. Jedná se např. o náklady na vypracování průkazu energetické náročnosti budovy, náklady na zpracování znaleckého posudku nebo geometrického plánu apod. Klient tak bere na vědomí, že dle individuálních okolností nemusí být cena/odměna RS za Službu konečnou finanční částkou vynaloženou na realizaci zamýšlené dispozice s Nemovitostí.

3. Klient svojí Registrací a souhlasem s VOP výslovně žádá RS o to, aby RS poskytla Klientovi služby plynoucí ze smlouvy o poskytování Služby (zahrnující také dílčí smlouvy - zprostředkovatelskou, příkazní) již ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. V takovém případě Klient nemá právo na odstoupení od smlouvy ani dle OZ (§ 1837 písm. a).

4. Při Klientově případném odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář, který byl zpracován dle příslušného prováděcího předpisu k OZ a který je přílohou VOP. Přijetí takovéhoto odstoupení prostřednictvím tohoto formuláře bude Klientovi ze strany RS bez zbytečného odkladu potvrzeno. Pro případ Klientova odstoupení od smlouvy platí vzorové poučení pro tyto situace, které je také přílohou VOP. Historie znění VOP bude ze strany RS archivována po celou dobu provozu Služby, takže Klient bude mít vždy možnost zjistit svá konkrétní práva nebo povinnosti plynoucí z jím uzavřené smlouvy o poskytování Služby uzavřené podle těchto VOP.

5. Smlouvu o poskytování Služby lze uzavřít jen v českém jazyce. Stejně tak veškerá komunikace mezi Klienty a RS probíhá v českém jazyce.

6. Smlouva o poskytování Služby je uzavřena technickým prostředkem ve Webovém rozhraní Služby mechanismem popsaným výše ve VOP. Mechanismus uzavírání smluv je záměrně nastaven tak, aby byl Klient vždy seznámen s důležitými informacemi ohledně vznikajících závazků, leda by Klient při tomto procesu postupoval s hrubou nedbalostí, což by ovšem šlo k jeho vlastní tíži. Klient má právo a zároveň povinnost neprodleně opravovat/aktualizovat své zadané údaje skrze RS. Před dokončením Registrace bude mít Klient možnost si své zadané údaje zkontrolovat.

7. Klient má právo odstoupit od smlouvy o poskytování Služby na základě těchto VOP ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro účinné odstoupení od smlouvy musí být možné z obsahu odstoupení ověřit soulad totožnosti Klienta dle údajů v jeho Profilu ve Službě, v opačném případě nemůže být odstoupení účinné.

 

XI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztah založený mezi RS a Klientem vzniká dokončením Registrace a řídí se těmito VOP. Záležitosti těmito VOP výslovně neupravené se řídí OZ, jakož i dalšími právními předpisy.

2. V případě, že by se některé ustanovení VOP stalo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení VOP.

3. Veškerý obsah Webu a Služby a forma tento obsah zachycující (grafický vzhled a úpravy) a jejich příslušné části jsou chráněny autorským zákonem a dalšími předpisy z oblasti práva duševního vlastnictví, OZ a také zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Porušení autorských práv může být důvodem občanskoprávní a trestní odpovědnosti. Je zakázáno zejména úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na Webu ve Službě.

4. V případě vzniku sporu mezi Prodávajícím klientem či Kupujícím klientem a RS, který má postavení spotřebitele ve smyslu ust. § 419 OZ a RS, vyplývajícího ze smlouvy uzavřené podle těchto VOP, je Prodávající klient nabízející Nemovitost k prodeji či Kupující klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s RS, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách https://www.coi.cz/. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá smluvní strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná. Mimosoudní řešení sporu se řídí ust. § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle ust. § 20n zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do jednoho (1) roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u RS uplatnil nárok, který je předmětem sporu. V tomto směru souhrnné informace k této problematice jsou na webu České obchodní inspekce: https://www.coi.cz/informace-o-adr/ Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu se RS se vztahuje výhradně na spory týkající se služby poskytované RS, tedy nikoliv na vzájemné spory mezi Kupujícím klientem (spotřebitelem) a Prodávajícím klientem – podnikatelem vyplývající z kupních smluv uzavřených prostřednictvím RS; i takový spor může být řešen mimosoudně před Českou obchodní inspekcí, pokud je Kupující klient vůči Prodávajícímu klientovi – podnikateli v postavení spotřebitele, avšak bez účasti RS.

5. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Výpovědní doba činí 1 (jeden) měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi a končí dnem, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, od kterého se doba počítá; není-li takový den v měsíci, připadne konec výpovědi na poslední den měsíce. Výpověď musí být ze strany Klienta doručena RS na adresu Realitní Samoobsluha s.r.o., IČO: 097 76 575, se sídlem Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7, https://www.realitni-samoobsluha.cz, tel: +420 770 183 128, e-mail: prodej@realitni-samoobsluha.cz, formou jednostranného právního jednání, například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím konkrétní e-mailové adresy, která umožňuje identifikaci Klienta a která je používána pro veškerá právní jednání Klienta ve smyslu článku II. odst. 2 těchto VOP. Výpověď ze strany RS může být zaslána na adresu bydliště Klienta sdělenou při Registraci, případně na konkrétní e-mailovou adresu, která umožňuje identifikaci Klienta a která je používána pro veškerá právní jednání Klienta ve smyslu článku II. odst. 2 těchto VOP. Veškerá práva a povinnosti stran a rovněž nároky RS dle těchto VOP zanikají okamžikem úhrady provize v souladu s článkem VI. odst. 3. těchto VOP. Činí se nesporným, že nárok RS na provizi nevzniká v případě, nedojde-li k uzavření závazku (např. kupní smlouvy) dle těchto VOP.

6. S ohledem na skutečnost, že k ujednání smlouvy nedošlo v podnikatelských prostorách RS, Klient prohlašuje, že mu ještě před uzavřením smlouvy byly RS sděleny písemně údaje uvedené v ust. § 1811 odst. 2 a ust. § 1820 odst. 1 OZ, že byl poučen o svém právu od smlouvy písemně odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření, a to prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na Webu.

7. Klient prohlašuje, že v souladu s ust. § 1823 OZ, výslovně požádal, aby RS započal s plněním Smlouvy ještě před uplynutím lhůty stanovené pro odstoupení. Práva Klienta z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv se řídí ustanoveními ust. § 1914 a násl. OZ (zejména viz ust. § 1915, ust. § 1916, jakož i ust. § 1921 až ust. § 1925 OZ).

8. Pro účely Smlouvy se smluvní strany dohodly, že pro doručování písemností budou tyto užívat zejména e-mail uvedený při Registraci do Služby, když smluvní strany výslovně prohlašují, že tento e-mail používají výhradě ony a jakékoli písemnosti tak považují za projevení vůle té které smluvní strany. Taková písemnost se považuje za doručenou následující den po odeslání druhou smluvní stranou. Smluvní strany mohou při doručování písemností použít rovněž adresu uvedenou při Registraci, přičemž tato písemnost se považuje za doručenou desátý (10) den po jejím odeslání k poštovní přepravě, v případě, že listina bude zaslána doporučeně.

9. Smluvní strany prohlašují, že na sebe převzaly nebezpečí změny okolností. V případě, že dojde ke změně okolnosti tak podstatné, že tato změna založí v právech a povinnostech smluvních stran zvlášť hrubý nepoměr, kdy bude jedna ze smluvních stran znevýhodněna, nemá tato smluvní strana právo se domáhat vůči druhé smluvní straně obnovení jednání o smlouvě.

10. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek není fixním závazkem podle ust. § 1980 OZ..

11. Smluvní strany ujednaly, že pokud kterékoli ustanovení těchto VOP nebo jejich část je, nebo se stane neplatným či nevynutitelným rozhodnutím soudu nebo jiného příslušného orgánu, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu VOP, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení ujednáním novým, a to svým obsahem a smyslem nejbližším původnímu.

12. Přílohu těchto VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy a poučení pro případ odstoupení.

13. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP řádně seznámily a zcela pochopily jejich obsah a souhlasí s tím, že přebírají všechny povinnosti, které mají podle VOP splnit.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 17.6.2022.

 

Nejsem realitní makléř (služba není určena pro realitní makléře). Je-li toto prohlášení nepravdivé, jsem v případě dokončení registrace srozuměn s povinností úhrady provize v souladu s článkem I. odst. 7 VOP. *
Souhlasím v případě koupě této vybrané nemovitosti s provizí ve výši 1% + DPH z kupní ceny a seznámil jsem se s Všeobecnými obchodními podmínkami a se Zásadami zpracování osobních údajů. *
Chci, aby se mi ozval specialista na financování s úrokovou sazbou od 5.60%, měsíční splátka od 27 556,00 Kč.

* povinná pole