ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Obchodní podmínky platné do 21. 12. 2020

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ SMLOUVY

 

I. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky webové služby Realitní samoobsluha (dále jen „VOP“) se uplatní pro závazkové vztahy uzavřené mezi Klientem (viz níže odstavec 4) a obchodní společností RAZKA reality s.r.o., IČO 046 45 065, se sídlem náměstí Republiky 86, 347 01 Tachov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C 320 41 (dále jen „RR“).

RR je provozovatelem a správcem webové služby Realitní samoobsluha, dostupné na internetové adrese (URL) https://www.realitni-samoobsluha.cz, která je aktivní pro Klienta po Registraci a přihlášení do webového rozhraní RR (dále jen „Služba“). Služba spočívá ve zprostředkování příležitostí uzavírání závazků (kupní smlouvy) na trhu s realitami. Webem se pro účely VOP rozumí veřejně přístupné internetové prostředí na adrese https://www.realitni-samoobsluha.cz bez nutnosti přihlášení či registrace (dále jen „Web“). RR je oprávněnna základě zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů, provozovat služby, které jsou předmětem VOP.

Nemovitostí se pro účely VOP rozumí věc nemovitá ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) nacházející se na území České republiky, která není vyloučena z obchodování (právního nakládání) ve smyslu právního řádu České republiky, a jejíž vlastník je oprávněn s ní, byť s určitými omezeními (zejm. insolvenční nebo exekuční řízení), nakládat, tj. zejména převést vlastnické právo k Nemovitosti a tuto třetí osobě předat.Pro účely těchto VOP se Nemovitostí rozumí také družstevní podíl, jehož součástí je nájemní právo k družstevnímu bytu a také mobilheim.

Klientem se pro účely VOP rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, která aktivně využívá Službu tím, že je vlastníkem nebo spoluvlastníkem jedné nebo více Nemovitostí, které ve Službě nabízí k prodeji, nebo osoba, která je oprávněna za vlastníka Nemovitosti v této věci jednat, a která splní níže uvedené podmínky registrace. Klientem se rozumí také osoba, která využívá aktivně Službu tím, že závazkové příležitosti uvedené v předchozí větě ve Službě (tj. po registraci do Služby) vyhledává, tj. zájemce o koupi Nemovitosti.

Uživatelem se pro účely VOP rozumí jakákoliv osoba, která pasivně využívá Služby. Pasivním využitím se rozumí zejména prohlížení té části obsahu Služby, která je veřejně přístupná na Webu a není tak přístupna pouze Klientovi nebo RR.

RR si výslovně vymiňuje, že Klientem nemůže být fyzická nebo právnická osoba poskytující služby realitního makléře (dále jen „Realitní makléř“). Realitní makléř je pro účely těchto VOP fyzická nebo právnická osoba, která vykonává výdělečnou činnost podle zák. 39/2020 Sb., zákon o realitním zprostředkování a změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), v platném znění, tj. není zejména přímým zájemcem o koupi nebo pronájem Nemovitosti a jejímž cílem je přímý nebo nepřímý zisk plynoucí ze zprostředkování koupě a prodeje Nemovitosti podle těchto VOP. Výdělečnou činností realitního makléře je myšlena i jeho účast v podnikající právnické osobě, která vystupuje jako zájemce o koupi Nemovitosti, ať již jako jednatel, společník, prokurista, zaměstnanec takové právnické osoby nebo výkon práce pro takovou osobu na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a obdobných případů. V případě kolize, zda se jedná o výkon služby realitního makléře, je na dané osobě, aby prokázala opak. Realitní makléř není oprávněn v rámci poskytování realitních služeb aktivovat Službu podle těchto VOP, není ani oprávněn kontaktovat zejména Klienty nabízející k prodeji nebo nájmu Nemovitosti s nabídkou svých realitních služeb, reklamních sdělení nebo obdobná sdělení obchodního charakteru. Shora uvedené se nevztahuje na Realitní makléře jednající mimo rámec poskytování realitních služeb. Pro případ, že Realitní makléř poruší tyto VOP, zejména pak ustanovení o Realitním makléři v tomto odstavci uvedená, vznikne RR nárok vůči Realitnímu makléři na smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne porušení uvedené povinnosti. Tímto ustanovením není dotčeno právo RR na náhradu škody. RR je oprávněn účet Klienta – Realitního makléře – neaktivovat, případně, pokud je již založen a je aktivní, je RR oprávněn jej zrušit, to vše bez náhrady.

 

II. Registrace do Služby

Registrací do Služby se rozumí primárně elektronické sdělení osobních údajů o Klientovi směrem k RR, aby bylo možno klienta identifikovat jakožto účastníka závazkového vztahu s RR (dále jen „Registrace“). Registraci lze provést ve webovém rozhraní Služby v sekci „vložit nemovitost / přihlásit“.

Registrací do Služby dochází k právně závaznému uzavření smlouvy mezi Klientem a RR o poskytování Služby. Závazek = práva a povinnosti z této smlouvy pak vycházejí především z aktuálně účinného znění VOP a příslušných ustanovení OZ jednak obecných a pak také speciálních pro příslušné typové závazky z právních jednání, nedojde-li k jinému individuálnímu ujednání mezi Klientem a RR. Registrací do Služby vzniká smluvní závazkový vztah, a to na dobu pěti (5) měsíců.

Registrací do Služby Klient souhlasí se zněním VOP a zavazuje se jimi řídit a současně také potvrzuje správnost zadaných osobních údajů. Službu je oprávněna používat pouze osoba plně svéprávná.

Registrace je dokončena na základě vložení kódu do formuláře na Webu Klientem, který je zaslán Službou prostřednictvím potvrzovací sms na telefonní číslo Klienta. Registrovaný Klient může využívat všechny možnosti Služby.

Klient uvede při Registraci své jméno a příjmení, adresu bydliště, své telefonní číslo a svou adresu elektronické pošty (e-mail). Tyto údaje slouží zejména k identifikaci Klienta, ke kontaktu Klienta s RR anebo s dalšími Klienty.

V rámci registrace je Klient, který Nemovitost prodává, povinen zvolit, zda má zájem, aby RR poskytoval zájemcům o koupiNemovitosti jeho email a telefonní číslo, či zda si zvolí Službu, že bude takové zájemce kontaktovat sám.

 

III. Služba RR

RR nabízí zprostředkovatelské služby vedoucí k možnosti prodeje Nemovitosti, tedy zejména:

a) uveřejnění inzerce Nemovitosti na realitních serverech,
b) zajištění prohlídky Nemovitosti pro kupujícího Klienta, a to za situace, kdy kupující Klient zajištění prohlídky po RR požaduje (Tato služba je zvlášť zpoplatněna a není tak součástí provize dle čl. V. VOP). Kupující Klient bere na vědomí, že zajištění prohlídky ze strany RR je čistě obchodního charakteru a neslouží ke stavebně technické revizi Nemovitosti ze strany RR pro kupujícího Klienta.
c) poskytování služeb a pomoci online makléře,
d) poskytování kontaktu na služby home stagingu,
e) poskytování kontaktu na služby online advokáta,
f) Poradenství ohledně stanovení kupní ceny za Nemovitost,
g) poskytování kontaktu na služby online znalce k ocenění Nemovitosti.
h) poskytování kontaktu na služby online znalce, který vypracuje průkaz energetické náročnosti Nemovitosti nebo budovy, v níž se Nemovitost nachází.

Služba slouží ke zprostředkování nabídky Nemovitosti pomocí internetové inzerce. V rámci provozu této Služby umožňuje RR Klientovi vkládat do Služby textové a obrazové informace o Nemovitosti, ceně Nemovitosti a další podstatné informace i Nemovitosti a tyto informace zobrazovat, zasílat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat, a to prostřednictvím RR.

Vložením inzerce Nemovitosti uzavírá Klient dle VOP zprostředkovatelskou a příkazní smlouvu ohledně každé vložené Nemovitosti. V rámci zprostředkovatelské smlouvy Klient potvrzuje svůj zájem o zprostředkování zadaného právního jednání, které pro něj činí RR jeho jménem a na jeho účet ohledně předmětné Nemovitosti, a to za podmínek VOP. V rámci příkazní smlouvy Klient pověřuje RR, aby v rámci Služby a inzerce Nemovitosti činil pro Klienta vhodné kroky (právní i faktické) vedoucí k naplnění jeho zamýšlené dispozice s vloženou Nemovitostí - zejm. se jedná o inzerci Nemovitosti ve Službě nebo zadání inzerce na jiných inzertních portálech a podávání informací Klientovi o zájemcích o Nemovitost. Klient výslovně uděluje souhlas k tomu, aby k uzavření jakéhokoliv smluvního závazkového vztahu podle těchto VOP byl použit prostředek komunikace na dálku, který umožňuje takový závazek uzavřít bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, když prostředkem komunikace na dálku se rozumí internetová webová stránka Služby RR a použití elektronické pošty (email). Klient i RR tedy souhlasí s uzavřením zejm. zprostředkovatelské smlouvy, příkazní smlouvy anebo jiné inominátní smlouvy o objednávce Služby, vše dle těchto VOP, jen prostřednictvím technických prostředků, tj. bez nutnosti podepsat takovou smlouvu nebo tyto VOP v listinné podobě. Uskutečněnou Registrací Klient potvrzuje, že použití prostředku komunikace na dálku umožňující individuální jednání tento Klient neodmítl a že s ním výslovně souhlasí a přijímá jej.

Zprostředkovatelská smlouva se uzavírá jako nevýhradní, Klient je tak oprávněn uzavřít kupní smlouvu o prodeji Nemovitosti sám nebo prostřednictvím třetích osob, stejně tak je oprávněn činit veškeré další kroky k uzavření transakce vedoucí k prodeji Nemovitosti.

 

IV. Pravidla Služby

Klient vložením Nemovitosti do Služby čestně prohlašuje, že je oprávněn s Nemovitostí disponovat (z titulu vlastnického práva, zmocnění, členstvím v bytovém družstvu apod.). Klient je na vyzvání RR povinen ve lhůtě tří (3) pracovních dnů předložit doklad o právním titulu své dispozice s Nemovitostí (typicky list vlastnictví ohledně Nemovitosti).

Klient je povinen pro bezproblémové čerpání Služby RR zadávat inzerci dle pravidel a nastavení RR. V opačném případě RR neodpovídá za průběh Klientova čerpání Služby.

Klient se zavazuje uvést v návrhu inzerátu Nemovitosti vždy pravdivé skutečnosti týkající se Nemovitosti tak, aby potencionálního kupujícího neuvedl v omyl, byť z nedbalosti. Klient si je vědom, že odpovědnost za pravdivost tvrzení uvedených a uveřejněných v inzerátu Nemovitosti nese výlučně Klient. Klient je srozuměn s tím, že v případě porušení této povinnosti může RR či potencionálnímu kupujícímu vzniknout škoda, kterou je poté povinen Klient RR a/nebo potencionálnímu kupujícímu nahradit.Stejně tak je RR oprávněn pro ten případ odstoupit od poskytování Služby.

Klient se zavazuje uvést ve formuláři RR popisující prodávanou Nemovitost veškeré v něm požadované skutečnosti, a to pravdivě a úplně (např. dopravní obslužnost, občanská vybavenost, bližší popis samotné Nemovitosti, apod.).

Klient se zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky nebo odporuje dobrým mravům. Dále se zavazuje, že nebude RR činit odpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění dat o Nemovitosti zadaných Klientem prostřednictvím Služby.

RR si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit inzerci či inzerci smazat i bez udání důvodu v případě důvodného podezření na porušení VOP nebo právních předpisů, zejména však, pokud inzerce (její část):

a) je v rozporu s právním řádem,
b) je v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek,
c) svým obsahem odporuje oprávněným zájmům RR.

Veškerá data zadává Klient do Služby ve formě formuláře dostupného na Webu, a to v souladu s pravidly Služby. RR je za účelem zvýšení rychlosti a optimalizace prodejnosti Nemovitosti oprávněn provést korekce inzerce prodávané Nemovitosti. RR není však oprávněn bez souhlasu Klienta měnit výši kupní ceny za Nemovitost a RR není ani oprávněn uvést o Nemovitosti mylnou informaci. Korekce se týká zejména doplňujících informací jako dopravní obslužnost, občanská vybavenost v místě a podobně. RR poté zadává inzertní sdělení na své náklady.

Službě pouze takový inzerát, kde obdobný s totožnou Nemovitostí již v nabídce není. V případě potřeby aktualizace je povinen použít úpravu stávajícího v podobě editace údajů.

 

V. Finanční podmínky

Provizi za poskytnuté služby RR v případě prodeje Nemovitosti hradí v plné výši kupující Klient.

Kupující Klient se zavazuje zaplatit RR provizi ve výši 1 % z kupní ceny Nemovitosti plus zákonnou DPH dle předložené uzavřené kupní smlouvy ohledně Nemovitosti. Pro případ, že kupující Klient poruší svoji povinnost a kupní smlouvu RR nepředloží, provize RR ve výši 1 % bude vypočtena z ceny Nemovitosti naposledy inzerované na serveru RR.

V případě, že si kupující Klient sjednal s RR zajištění prohlídky Nemovitosti, zavazuje se uhradit kupující Klient RR odměnu za zajištění prohlídky Nemovitosti za účasti RR v částce 10 000 Kč plus zákonná DPH jako odměnu za jednu prohlídku bez ohledu na lokaci a typ Nemovitosti. Kupující klient se zavazuje uhradit RR odměnu za zajištění prohlídky Nemovitosti i za situace, kdy nedojde mezi kupujícím Klientem a prodávajícím Klientem k uzavření kupní nebo obdobné smlouvy ohledně Nemovitosti. Nárok RR na odměnu za zajištění prohlídky Nemovitosti vzniká uskutečněním prohlídky Nemovitosti. Odměna za zajištění prohlídky Nemovitosti je splatnádle daňového dokladu (faktury), který bude ze strany RR kupujícímu Klientovi zaslán e-mailem nebo prostřednictvím poštovního přepravce. Pro případ, že kupující Klient daňový doklad (fakturu) nepřevezme, má se za to, že splatnost provize nastává dvacátým (20) dnem ode dne jeho odeslání. Vzniku nároku na provizi RR nebrání skutečnost, že při poskytování Služeb a za účelem jejího naplnění mohou být vykonávány činnosti, jež se mohou jevit více ve prospěch vlastníka Nemovitosti. Tímto je vyloučeno použití ust. § 2450 OZ.

Nárok RR na zaplacení provize vzniká okamžikem, kdy se kupující Klient nebo osoba jemu blízká stane vlastníkem Nemovitosti, tzn., dojde ke vkladu vlastnického práva k Nemovitosti ve prospěch kupujícího Klienta nebo osoby jemu blízké, nebo v případě, kdy se vlastnické právo do katastr nemovitostí nezapisuje, pak dnem nabytí vlastnictví kupujícím Klientem.

Provize je splatná dle daňového dokladu (faktury), který bude ze strany RR kupujícímu Klientovi zaslán e-mailem nebo prostřednictvím poštovního přepravce. Pro případ, že kupující Klient daňový doklad (fakturu) nepřevezme, má se za to, že splatnost provize nastává dvacátým (20) dnem ode dne jeho odeslání. Vzniku nároku na provizi RR nebrání skutečnost, že při poskytování Služeb a za účelem jejího naplnění mohou být vykonávány činnosti, jež se mohou jevit více ve prospěch vlastníka Nemovitosti. Tímto je vyloučeno použití ust. § 2450 OZ.

Nárok na provizi RR nezaniká uplynutím doby, na kterou byla sjednána, pokud i po uplynutí této doby došlo na základě činnosti RR dle těchto VOP k okamžiku, který určuje vznik nároku na zaplacení provize, pak provize RR náleží v plné výši.

 

VI. Práva a povinnosti stran

Klient je povinen před uveřejněním inzerce prodávané Nemovitosti odsouhlasit e-mailem korekce učiněné RR dle článku IV. odst. 7 VOP, a to nejpozději do tří (3) dnů od odeslání korekce RR Klientovi na jeho email. Klient bere na vědomí, že do odsouhlasení provedené korekce ze strany Klienta, není RR povinen inzerci prodávané Nemovitosti uveřejnit. Pro případ, že Klient odmítne korekci inzerce, má RR právo odstoupit bez dalšího od smlouvy uzavřené na základě těchto VOP. Pro ten případ nebude žádná ze smluvních stran požadovat po druhé smluvní straně jakékoliv plnění.

Klient je povinen informovat RR o všech skutečnostech, které mají vliv na zprostředkování prodeje Nemovitosti, zejména je povinen RR informovat o všech změnách týkajících se Nemovitosti. Pro případ porušení tohoto ustanovení je RR oprávněn od smlouvy uzavřené na základě těchto VOP odstoupit.

Klient nabízející Nemovitost k prodeji je povinen informovat RR o skutečnosti, zda došlo k dohodě mezi Klientem a kupujícím Klientem na základě kontaktu předaného RR či nikoli, a to nejpozději do patnácti (15) dnů od poskytnutí informace RR Klientovi o skutečnosti, že třetí osoba, tj. kupující Klient, projevil zájem o koupi Nemovitosti. Od sdělení této informace je Nemovitost pro kupujícího Klienta rezervována. V případě, že poté nedojde k uzavření kupní smlouvy mezi Klientem a kupujícím Klientem, jsou Klienti povinni sdělit RR, z jakého důvodu k uzavření kupní smlouvy nedošlo a označit Nemovitost opět za volnou k prodeji třetím osobám.

Klient nabízející Nemovitost k prodeji i kupující Klient jsou povinni nejpozději do patnácti (15) dnů od vkladu vlastnického práva k Nemovitosti nebo od dne nabytí vlastnictví k Nemovitosti, která se nezapisuje do katastru nemovitostí, předložit RR originál nebo kopii vyrozumění o provedeném vkladu práva vlastnického k Nemovitosti ve prospěch kupujícího Klienta nebo osoby jemu blízké (možné nahradit scanem originálem výpisu z katastru nemovitostí příslušného listu vlastnictví, ze kterého bude patrný převod vlastnického práva k Nemovitosti ve prospěch kupujícího Klienta nebo osoby jemu blízké) a kopii uzavřené kupní smlouvy (vždy v případě, kdy se právo vlastnické k Nemovitosti nezapisuje do katastru nemovitostí), na základě které došlo ke vkladu vlastnického práva k Nemovitosti ve prospěch kupujícího Klienta nebo na základě které došlo k nabytí vlastnictví k Nemovitosti, která se nezapisuje do katastru nemovitostí, kupujícím Klientem.

Klient nabízející Nemovitost k prodeji se zavazuje, že po dobu účinnosti smlouvy uzavřené na základě těchto VOP, se zdrží veškerých faktických i právních jednání, která by měla v důsledku vliv na snížení ceny inzerované Nemovitosti. V případě porušení této povinnosti Klienta je RR oprávněn od smlouvy uzavřené na základě těchto VOP odstoupit.

Klient nabízející Nemovitost k prodeji prohlašuje, že uděluje RR souhlas s inzercí prodeje Nemovitosti ve všech šiřitelných médiích a souhlasí s pořízením potřebné dokumentace pro účely naplnění smlouvy uzavřené na základě těchto VOP.

Kupující Klient uděluje RR souhlas s poskytnutím svých nacionálů Klientovi nabízejícímu Nemovitost k prodeji a souhlasí s pořízením potřebné dokumentace pro účely naplnění Služby, jakož i kupní smlouvy nebo smlouvy obdobné, kterou nabude on nebo osoba jemu blízká Nemovitost.

Kupující klient bere na vědomí, že RR poskytuje služby také pro Klienta nabízejícího Nemovitost k prodeji, přičemž systém zprostředkování je nastaven tak, že služby RR hradí kupující Klient a Klientu nabízejícímu Nemovitosti k prodeji poskytuje RR služby bezplatně.

RR nedisponuje jinými informace týkající se nabízené Nemovitosti, než těmi, která jsou uvedena v inzerci ohledně Nemovitosti. Další informace o nabízené Nemovitosti, bude poskytovat výlučně Klient nabízející Nemovitost k prodeji.

 

VII. Odpovědnost a vady Služby

RR neodpovídá za újmu, která by Klientovi vznikla v důsledku nemožnosti využívání Webu nebo Služby, nebo ztráty dat.

RR neodpovídá za správnost a úplnost údajů zveřejněných na Webu/ve Službě ani za obsah jednotlivých inzerátů zveřejněných na Webu nebo ve Službě. RR tak také neodpovídá za správnost a úplnost informací uvedených v inzerátech ani za plnění povinností stran z realizované inzerce. Klientovi, ani třetím osobám, které nejsou registrované ke Službě, nevzniká vůči RR nárok na náhradu újmy v souvislosti s protiprávním jednáním Klienta.

RR v souladu s ust. § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zásadně neodpovídá za obsah inzerátu ani za pravdivost, úplnost, správnost a přesnost údajů a Klient tuto skutečnost bere na vědomí.

RR v žádném případě nepřebírá žádné záruky ani odpovědnost za řádné a včasné plnění povinností potencionálního zájemce o koupi Nemovitosti, tj. kupujícího Klienta a Klient nabízející Nemovitost k prodeji tuto skutečnost bere na vědomí.

RR negarantuje Klientovi dostupnost služeb Webu nebo Služby, a vyhrazuje si právo přerušit provoz Webu, Služby nebo poskytování služeb souvisejících, a to zejména pro účely aktualizace a úprav. RR neodpovídá za újmu způsobenou nefunkčností Webu nebo Služby, nebo nefunkčnost inzertních serverů, které jsou provozovány třetími osobami.

 

VIII. Ochrana osobních údajů

Klient poskytuje RR souhlas, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovával, dále poskytoval třetím osobám a archivoval jím poskytnuté osobní údaje obsažené ve smlouvě uzavřené na základě těchto VOP Klientem, a to za účelem plnění závazků vyplývajících ze smlouvy uzavřené na základě těchto VOP a výkonu dalších činností vztahujících se ke Klientovi a/nebo k předmětu smlouvy, a to v rozsahu ust. § 2451 OZ.

Klient uděluje v souladu se zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, ve znění pozdějších předpisů, RR souhlas, aby mu v budoucnu zasílal na jeho e-mail obchodní sdělení.

Souhlasy uvedené v čl. VIII. odst. 1 a odst. 2 může Klient kdykoliv bezplatně odvolat, a to odesláním zprávy na e-mail RR uvedený na Webu nebo zasláním písemného sdělení této informace poštou na adresu sídla RR.

 

IX. Spotřebitelské smlouvy

Veškeré ceny/odměny za jakékoliv součásti Služby, popř. též požadované platby, zálohy, způsoby platby jsou vždy předem dány Klientovi na vědomí. Technicky je navíc nemožné dokončit Registraci bez seznámení se s VOP vč. jejích příloh.

Při realizaci takové právní dispozice s Nemovitostí, jejímž předmětem je zápis do katastru nemovitostí, je takový zápis zpoplatněn dle příslušných právních předpisů upravujících správní poplatky. Další vedlejší náklady mohou vzniknout při realizaci zamýšlené právní dispozice s Nemovitostí v rámci Služby, avšak tyto již se Službou přímo nesouvisí a záleží na individuálním případě, zdali vzniknou. Jedná se např. o náklady na vypracování průkazu energetické náročnosti budovy, náklady na zpracování znaleckého posudku nebo geometrického plánu apod. Klient tak bere na vědomí, že dle individuálních okolností nemusí být cena/odměna RR za Službu konečnou finanční částkou vynaloženou na realizaci zamýšlené dispozice s Nemovitostí.

Klient svojí Registrací = souhlasem s VOP výslovně žádá RR o to, aby RR poskytla Klientovi služby plynoucí ze smlouvy o poskytování Služby (zahrnující také dílčí smlouvy - zprostředkovatelskou, příkazní) již ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. V takovém případě Klient nemá právo na odstoupení od smlouvy ani dle OZ (§ 1837 písm. a)).

Při Klientově případném odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář, který byl zpracován dle příslušného prováděcího předpisu k OZ a který je přílohou VOP. Přijetí takovéhoto odstoupení prostřednictvím tohoto formuláře bude Klientovi ze strany RR bez zbytečného odkladu potvrzeno.

Pro případ Klientova odstoupení od smlouvy platí vzorové poučení pro tyto situace, které bylo rovněž vypracováno dle prováděcího předpisu k OZ a které je také přílohou VOP.

Historie znění VOP bude ze strany RR archivována po celou dobu provozu Služby, takže Klient bude mít vždy možnost zjistit svá konkrétní práva nebo povinnosti plynoucí z jím uzavřené smlouvy o poskytování Služby uzavřené podle těchto VOP.

Smlouvu o poskytování Služby lze uzavřít jen v českém jazyce. Stejně tak veškerá komunikace mezi Klienty a RR probíhá v českém jazyce.

Smlouva o poskytování Služby je uzavřena technickým prostředkem ve Webovém rozhraní Služby mechanismem popsaným výše ve VOP. Mechanismus uzavírání smluv je záměrně nastaven tak, aby nemohlo dojít ke Klientově neseznámení se s důležitými informacemi ohledně jeho vznikajících závazků, leda by Klient při tomto procesu postupoval s hrubou nedbalostí, což by ovšem šlo k jeho vlastní tíži.

Klient má právo a zároveň povinnost neprodleně opravovat/aktualizovat své zadané údaje skrze RR. Před dokončením Registrace bude mít Klient možnost si své zadané údaje zkontrolovat. Finální dokončení Registrace bude Klientovi odpovídajícím způsobem potvrzeno, a to vždy minimálně emailem a zprávou do profilu Webového rozhraní Služby.

Klient má právo odstoupit od smlouvy o poskytování Služby na základě těchto VOP ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro účinné odstoupení od smlouvy musí být možné z obsahu odstoupení ověřit soulad totožnosti Klienta dle údajů v jeho Profilu ve Službě, v opačném případě nemůže být odstoupení účinné.

 

X. Závěrečná ustanovení

Smluvní vztah založený mezi RR a Klientem vzniká Registrací a řídí se těmito VOP. Záležitosti těmito VOP výslovně neupravené se řídí OZ, jakož i dalšími právními předpisy.

V případě, že by se některé ustanovení VOP stalo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení VOP.

Veškerý obsah Webu a Služby a forma tento obsah zachycující (grafický vzhled a úpravy) a jejich příslušné části jsou chráněny autorským zákonem a dalšími předpisy z oblasti práva duševního vlastnictví, OZ a také zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Porušení autorských práv může být důvodem občanskoprávní a trestní odpovědnosti. Je zakázáno zejména úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na Webu ve Službě.

V případě vzniku sporu mezi Klientem nabízejícím Nemovitost k prodeji či kupujícímu Klientovi, který má postavení spotřebitele ve smyslu ust. § 419 OZ a RR, vyplývajícího ze smlouvy uzavřené podle těchto VOP, je Klient nabízející Nemovitost k prodeji či kupující Klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody se RR, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách https://www.coi.cz/. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá smluvní strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí ust. § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle ust. § 20n zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do jednoho (1) roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u RR uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

V tomto směru souhrnné informace k této problematice jsou na webu České obchodní inspekce: https://www.coi.cz/informace-o-adr/

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu se RR se vztahuje výhradně na spory týkající se služby poskytované RR, tedy nikoliv na vzájemné spory mezi kupujícím Klientem (spotřebitelem) a Klientem nabízejícím Nemovitost k prodeji – podnikatelem vyplývající z kupních smluv uzavřených prostřednictvím RR; i takový spor může být řešen mimosoudně před Českou obchodní inspekcí, pokud je kupující Klient vůči Klientovi nabízejícímu Nemovitost k prodeji – podnikateli v postavení spotřebitele, avšak bez účasti RR.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu pěti (5) měsíců. Automatická prolongace smlouvy na dobu dalších pěti měsíců je přípustná pouze za situace, kdy Klient nabízející Nemovitost k prodeji odsouhlasí RR navržené snížení kupní ceny za prodávanou Nemovitost. Pokud Klient nabízející Nemovitost k prodeji navržené snížení kupní ceny za prodávanou Nemovitost neodsouhlasí nejpozději deset (10) dnů před skončením platnosti a účinnosti smlouvy, veškeré závazky vyplývající ze smlouvy zanikají.

S ohledem na skutečnost, že k ujednání smlouvy nedošlo v podnikatelských prostorách RR, Klient prohlašuje, že mu ještě před uzavřením smlouvy byly RR sděleny písemně údaje uvedené v ust. § 1811 odst. 2 a ust. § 1820 odst. 1 OZ, že byl poučen o svém právu od smlouvy písemně odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření, a to prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na Webu. Klient prohlašuje, že v souladu s ust. § 1823 OZ, výslovně požádal, aby RR započal s plněním smlouvy ještě před uplynutím lhůty stanovené pro odstoupení.

Práva Klienta z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv se řídí ustanoveními ust. § 1914 a násl. OZ (zejména viz ust. § 1915, ust. § 1916, jakož i ust. § 1921 až ust. § 1925 OZ).

Pro účely smlouvy se smluvní strany dohodly, že pro doručování písemností budou tyto užívat zejména e-mail uvedený při Registraci, když smluvní strany výslovně prohlašují, že tento e-mail používají výhradě ony a jakékoli písemnosti tak považují za projevení vůle té které smluvní strany. Taková písemnost se považuje za doručenou následující den po odeslání druhou smluvní stranou. Smluvní strany mohou při doručování písemností použít rovněž adresu uvedenou při Registraci, přičemž tato písemnost se považuje za doručenou desátý (10) den po jejím odeslání k poštovní přepravě, v případě, že listina bude zaslána doporučeně.

Smluvní strany prohlašují, že na sebe převzaly nebezpečí změny okolností. V případě, že dojde ke změně okolnosti tak podstatné, že tato změna založí v právech a povinnostech smluvních stran zvlášť hrubý nepoměr, kdy bude jedna ze smluvních stran znevýhodněna, nemá tato smluvní strana právo se domáhat vůči druhé smluvní straně obnovení jednání o smlouvě.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek není fixním závazkem podle ust. § 1980 OZ.

Smluvní strany ujednaly, že pokud kterékoli ustanovení těchto VOP nebo jejich část je, nebo se stane neplatným či nevynutitelným rozhodnutím soudu nebo jiného příslušného orgánu, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu VOP, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení ujednáním novým, a to svým obsahem a smyslem nejbližším původnímu.

Smluvní strany prohlašují, že se s VOP řádně seznámily a zcela pochopily jejich obsah a souhlasí s tím, že přebírají všechny povinnosti, které mají podle VOP splnit.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 21.10.2020.

 

Příloha:

vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy