ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Obchodní podmínky pronájem zájemce

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYUŽITÍ WEBOVÉ SLUŽBY PRO OSOBY VYHLEDÁVAJÍCÍ INZEROVANÉ NEMOVITOSTI ZA ÚČELEM UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ ČI PODNÁJEMNÍ SMLOUVY

 

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky webové služby Realitní samoobsluha (dále jen „OP“) se uplatní pro vztahy uzavřené mezi Klientem (viz níže odst. 2 tohoto článku) a obchodní společností Realitní Samoobsluha s.r.o., IČO: 097 76 575, se sídlem Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 342403 (dále jen „RS“).

2. RS je provozovatelem a správcem webové služby Realitní samoobsluha, dostupné na internetové adrese (URL) https://www.realitni-samoobsluha.cz, která je aktivní pro Klienta jako případného nájemce či podnájemce a slouží výhradně ke zpřístupnění kontaktu na osobu inzerující Nemovitost prostřednictvím Webu. Webem se pro účely OP rozumí veřejně přístupné internetové prostředí na adrese https://www.realitni-samoobsluha.cz (dále jen „Web“). RS prostřednictvím tohoto Webu nezprostředkovává žádný obchod, pouze umožňuje propojení případného nájemce či podnájemce s osobami vkládajícími inzerci (dále jen „Služba“). Práva a povinnosti neupravené těmito OP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

3. Klientem se pro účely OP rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, která využívá Web tím, že Klient jako případný nájemce vyhledává nájem či podnájem bytu nebo domu k bydlení (dále jen „Nemovitost“) za účelem uspokojení svých bytových potřeb, přičemž Klient prostřednictvím Webu žádá o zpřístupnění kontaktu na osobu vkládající inzerci (dále jen „Klient“).

4. Uživatelem se pro účely OP rozumí jakákoliv osoba, která pasivně využívá Web. Pasivním využitím se rozumí zejména prohlížení té části obsahu Webu, která je veřejně přístupná a není tak přístupna pouze Klientovi nebo RS.

 

II. Využití Webu ze strany Klienta

1. Využití Webu prostřednictvím Klienta se rozumí primárně aktivní využití Webu v sekci nabídky bytu či domu určeného k nájmu či podnájmu (dále jen „Aktivace Služby“).

2. Aktivaci Služby lze provést na Webu v sekci nabídky bytu či domu určeného k nájmu či podnájmu „získat kontakt/přihlásit“. Klient uvede při Aktivaci Služby své jméno a příjmení, své telefonní číslo a svou adresu elektronické pošty (e-mail). Tyto údaje slouží dále zejména k identifikaci Klienta, ke kontaktu Klienta s RS a nebo s dalšími Klienty. V rámci Aktivace Služby je sjednána konkrétní e-mailová adresa, která umožňuje identifikaci Klienta a která je používána pro veškerá právní jednání Klienta, s čímž je Klient srozuměn a výslovně s tímto vyslovuje souhlas.

3. V rámci Aktivace Služby je Klient informován o znění těchto OP, Aktivací Služby současně potvrzuje, že se seznámil se zněním OP.

4. RS po dokončení Aktivace Služby umožní Klientovi přístup k nabídkám Nemovitostí ze strany osob vkládajících inzerci. Dokončením Aktivace Služby Klient souhlasí se zněním OP a zavazuje se jimi řídit a současně také potvrzuje správnost zadaných osobních údajů. Klient může využívat všechny možnosti v rámci zpřístupněné sekce Webu.

5. Dokončením Aktivace Služby získá Klient přístupové údaje, jejichž zadáním v sekci nabídky bytu či domu určeného k nájmu či podnájmu „získat kontakt/přihlásit“ získá přístup k nabídkám Nemovitostí ze strany osob vkládajících inzerci.

6. Dokončením Aktivace Služby vzniká smluvní závazkový vztah - smlouva o využití Webu, a to na dobu neurčitou. Výpovědní doba činí 1 (jeden) měsíc.

 

III. Cena služby

1. Aktivace poptávky je pro Klienty bezplatná.

 

IV. Odpovědnost za vady

1. RS neodpovídá za újmu, která by Klientovi vznikla v důsledku nemožnosti využívání Webu nebo ztráty dat. RS neodpovídá za správnost a úplnost údajů zveřejněných na Webu ani za obsah jednotlivých inzerátů zveřejněných na Webu. RS také neodpovídá za správnost a úplnost informací uvedených v inzerátech ani za plnění povinností stran z realizované inzerce.

2. Klientovi, ani třetím osobám, které neaktivovali poptávku, nevzniká vůči RS nárok na náhradu újmy v souvislosti s protiprávním jednáním Klienta. RS v souladu s ust. § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zásadně neodpovídá za obsah inzerátu ani za pravdivost, úplnost, správnost a přesnost údajů a Klient tuto skutečnost bere na vědomí. RS v žádném případě nepřebírá žádné záruky ani odpovědnost za řádné a včasné plnění povinností pronajímatele Nemovitosti a Klient tuto skutečnost bere na vědomí. RS negarantuje Klientovi dostupnost služeb Webu a vyhrazuje si právo přerušit provoz Webu nebo poskytování služeb souvisejících, a to zejména pro účely aktualizace a úprav. RS neodpovídá za újmu způsobenou nefunkčností Webu nebo nefunkčnost inzertních serverů, které jsou provozovány třetími osobami.

 

V. Ochrana osobních údajů

1. Klient poskytuje RS souhlas, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovával, dále poskytoval třetím osobám a archivoval jím poskytnuté osobní údaje obsažené ve Smlouvě uzavřené na základě těchto OP Klientem, a to v rozsahu, ve kterém je vyplnil nebo v jakém byly o něm získány v sekci Aktivace poptávky.

2. Klient uděluje v souladu se zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, ve znění pozdějších předpisů, RS souhlas, aby mu v budoucnu zasílal na jeho e-mail obchodní sdělení.

3. Souhlasy uvedené v článku V. odst. 1 a 2 může Klient kdykoliv bezplatně odvolat, a to odesláním zprávy na e-mail RS uvedený na Webu nebo zasláním písemného sdělení této informace poštou na adresu sídla RS.

 

VI. Spotřebitelské smlouvy

1. Veškeré ceny/odměny za jakékoliv součásti Služby, popř. též požadované platby, zálohy, způsoby platby jsou vždy předem dány Klientovi na vědomí.

2. Klient svojí Registrací a souhlasem s OP výslovně žádá RS o to, aby RS poskytla Klientovi služby již ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. V takovém případě Klient nemá právo na odstoupení od smlouvy ani dle občanského zákoníku (§ 1837 písm. a).

3. Při Klientově případném odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář, který byl zpracován dle příslušného prováděcího předpisu k občanskému zákoníku a který je přílohou OP. Přijetí takovéhoto odstoupení prostřednictvím tohoto formuláře bude Klientovi ze strany RS bez zbytečného odkladu potvrzeno. Pro případ Klientova odstoupení od smlouvy platí vzorové poučení pro tyto situace, které je také přílohou OP. Historie znění OP bude ze strany RS archivována po celou dobu provozu Webu, takže Klient bude mít vždy možnost zjistit svá konkrétní práva nebo povinnosti plynoucí z jím uzavřené smlouvy o poskytování Služby uzavřené podle těchto VOP.

4. Smlouvu o využití Webu lze uzavřít jen v českém jazyce. Stejně tak veškerá komunikace mezi Klienty a RS probíhá v českém jazyce.

5. Smlouva o využití Webu je uzavřena technickým prostředkem ve Webovém rozhraní mechanismem popsaným výše v OP. Mechanismus uzavírání smluv je záměrně nastaven tak, aby byl Klient vždy seznámen s důležitými informacemi, leda by Klient při tomto procesu postupoval s hrubou nedbalostí, což by ovšem šlo k jeho vlastní tíži. Klient má právo a zároveň povinnost neprodleně opravovat/aktualizovat své zadané údaje skrze RS. Před dokončením Aktivace poptávky bude mít Klient možnost si své zadané údaje zkontrolovat.

6. Klient má právo odstoupit od smlouvy o poskytování Služby na základě těchto OP ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro účinné odstoupení od smlouvy musí být možné z obsahu odstoupení ověřit soulad totožnosti Klienta dle údajů v jeho Profilu ve Službě, v opačném případě nemůže být odstoupení účinné.

 

VII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztah založený mezi RS a Klientem se řídí těmito OP. Záležitosti těmito OP výslovně neupravené se řídí OZ, jakož i dalšími právními předpisy.

2. V případě, že by se některé ustanovení OP stalo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení OP.

3. Veškerý obsah Webu a forma tento obsah zachycující (grafický vzhled a úpravy) a jejich příslušné části jsou chráněny autorským zákonem a dalšími předpisy z oblasti práva duševního vlastnictví, OZ a také zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Porušení autorských práv může být důvodem občanskoprávní a trestní odpovědnosti. Je zakázáno zejména úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na Webu.

4. V případě vzniku sporu mezi Klientem a RS, který má postavení spotřebitele ve smyslu ust. § 419 OZ a RS, vyplývajícího ze smlouvy uzavřené podle těchto VOP, je Klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s RS, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách https://www.coi.cz/.Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá smluvní strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná. Mimosoudní řešení sporu se řídí ust. § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle ust. § 20n zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do jednoho (1) roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u RS uplatnil nárok, který je předmětem sporu. V tomto směru souhrnné informace k této problematice jsou na webu České obchodní inspekce: https://www.coi.cz/informace-o-adr/Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu se RS se vztahuje výhradně na spory týkající se služby poskytované RS, tedy nikoliv na vzájemné spory mezi Klientem (spotřebitelem) a případným třetí osobou - podnikatelem vyplývající z uzavřených smluv; i takový spor může být řešen mimosoudně před Českou obchodní inspekcí, pokud je Klient vůči případné třetí osobě – podnikateli v postavení spotřebitele, avšak bez účasti RS.

5. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Výpovědní doba činí 1 (jeden) měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi a končí dnem, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, od které ho se doba počítá; není-li takový den v měsíci, připadne konec výpovědi na poslední den měsíce. Výpověď musí být ze strany Klienta doručena RS na adresu Realitní Samoobsluha s.r.o., IČO: 097 76 575, se sídlem Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7, https://www.realitni-samoobsluha.cz, tel: +420 770 183 128, e-mail: prodej@realitni-samoobsluha.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím konkrétní e-mailové adresy, která umožňuje identifikaci Klienta a která je používána pro veškerá právní jednání Klienta ve smyslu článku II. odst. 2 těchto OP. Výpověď ze strany RS může být zaslána na konkrétní e-mailovou adresu, která umožňuje identifikaci Klienta a která je používána pro veškerá právní jednání Klienta ve smyslu článku II. odst. 2 těchto OP.

6. S ohledem na skutečnost, že k ujednání smlouvy nedošlo v podnikatelských prostorách RS, Klient prohlašuje, že mu ještě před uzavřením smlouvy byly RS sděleny písemně údaje uvedené v ust. § 1811 odst. 2 a ust. § 1820 odst. 1 OZ, že byl poučen o svém právu od smlouvy písemně odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření, a to prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na Webu.

7. Klient prohlašuje, že v souladu s ust. § 1823 OZ, výslovně požádal, aby RS započal s plněním smlouvy ještě před uplynutím lhůty stanovené pro odstoupení. Práva Klienta z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv se řídí ustanoveními ust. § 1914 a násl. OZ (zejména viz ust. § 1915, ust. § 1916, jakož i ust. § 1921 až ust. § 1925 OZ).

8. Pro účely OP se RS a klient dohodli, že pro doručování písemností budou tyto užívat zejména e-mail uvedený při Aktivaci poptávky, když smluvní strany výslovně prohlašují, že tento e-mail používají výhradě ony a jakékoli písemnosti tak považují za projevení vůle té které smluvní strany. Taková písemnost se považuje za doručenou následující den po odeslání druhou smluvní stranou.

9. RS a Klient prohlašují, že na sebe převzaly nebezpečí změny okolností. V případě, že dojde ke změně okolnosti tak podstatné, že tato změna založí v právech a povinnostech smluvních stran zvlášť hrubý nepoměr, kdy bude jedna ze smluvních stran znevýhodněna, nemá tato smluvní strana právo se domáhat vůči druhé smluvní straně obnovení jednání o smlouvě.

10. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek není fixním závazkem podle ust. § 1980 OZ.

11. Klient a RS si ujednali, že pokud kterékoli ustanovení těchto OP nebo jejich část je, nebo se stane neplatným či nevynutitelným rozhodnutím soudu nebo jiného příslušného orgánu, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu OP, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení ujednáním novým, a to svým obsahem a smyslem nejbližším původnímu.

12. Přílohu těchto VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy a poučení pro případ odstoupení.

13. Klient a RS prohlašují, že se s OP řádně seznámili a zcela pochopili jejich obsah a souhlasí s tím, že přebírají všechny povinnosti, které mají podle OP splnit.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.12.2022.