ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Obchodní podmínky pronájem

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYUŽITÍ WEBOVÉ SLUŽBY PRO INZERENTY NEMOVITOSTI K NÁJMU ČI PODNÁJMU

 

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky webové služby Realitní samoobsluha (dále jen „VOP“) se uplatní pro závazkové vztahy uzavřené mezi Klientem (viz níže odst. 4 tohoto článku) a obchodní společností Realitní Samoobsluha s.r.o., IČO: 097 76 575, se sídlem Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 342403 (dále jen „RS“).

2. RS je provozovatelem a správcem webové služby Realitní samoobsluha, dostupné na internetové adrese (URL) https://www.realitni-samoobsluha.cz, která je aktivní pro Klienta po Registraci a přihlášení do webového rozhraní RS (dále jen „Služba“). Služba spočívá v poskytnutí platformy umožňující Klientům inzerci nemovitostí k nájmu či podnájmu na Webu či prostřednictvím RS na jiných inzertních portálech (jak je uvedeno dále v článku III. VOP). Webem se pro účely VOP rozumí veřejně přístupné internetové prostředí na adrese https://www.realitni-samoobsluha.cz bez nutnosti přihlášení či registrace (dále jen „Web“).

3. Nemovitostí se pro účely VOP rozumí věc nemovitá ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) nacházející se na území České republiky, která není vyloučena z obchodování (právního nakládání) ve smyslu právního řádu České republiky, a jejíž vlastník či jiná oprávněná osoba jsou oprávněni s ní, byť s určitými omezeními (zejm. insolvenční nebo exekuční řízení), nakládat, tj. zejména uzavřít nájemní smlouvu k Nemovitosti (dále jen „Nemovitost“). Pro účely těchto VOP se Nemovitostí rozumí také družstevní podíl, jehož součástí je nájemní právo k družstevnímu bytu, a dále také mobilheim (mobilní dům).

4. Klientem se pro účely VOP rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, která aktivně využívá Službu tím, že je vlastníkem nebo spoluvlastníkem jedné nebo více Nemovitostí, kterou ve Službě nabízí za účelem uzavření nájemního vztahu, nebo osoba, která je oprávněna za vlastníka Nemovitosti v této věci jednat, a která splní níže uvedené podmínky registrace (dále jen „Klient“ či „Inzerent“). Klientem se pro tento případ rozumí také osoba, která je oprávněna se souhlasem vlastníka či spoluvlastníka jedné nebo více Nemovitostí nabízet Nemovitost k podnájmu či která vlastní družstevní podíl, jehož součástí je nájemní právo k družstevnímu bytu. Není-li v rámci těchto VOP nutné konkrétní odlišení, jsou Pronajímatel a osoba, která je oprávněna se souhlasem vlastníka či spoluvlastníka jedné nebo více Nemovitostí nabízet Nemovitost k podnájmu či která vlastní družstevní podíl, jehož součástí je nájemní právo k družstevnímu bytu společně označováni též jen jako „Klient“.

5. Uživatelem se pro účely VOP rozumí jakákoliv osoba, která pasivně využívá Služby. Pasivním využitím se rozumí zejména prohlížení té části obsahu Služby, která je veřejně přístupná na Webu a není tak přístupna pouze Klientovi nebo RS.

 

II. Registrace do Služby

1. Registrací do Služby se rozumí primárně elektronické sdělení osobních údajů o Klientovi, aby bylo možno Klienta identifikovat jakožto Inzerenta Nemovitosti a uživatele služeb uvedených v článku I. odst. 2 těchto VOP (dále jen „Registrace“).

2. Registraci lze provést ve webovém rozhraní Služby v sekci „vložit nemovitost / přihlásit“. Klient uvede při Registraci své jméno a příjmení, adresu bydliště, své telefonní číslo a svou adresu elektronické pošty (e-mail). Tyto údaje slouží dále zejména k identifikaci Klienta, ke kontaktu Klienta s RS, a nebo s dalšími Klienty. V rámci Registrace je sjednána konkrétní e-mailová adresa, která umožňuje identifikaci Klienta a která je používána pro veškerá právní jednání Klienta, s čímž je Klient srozuměn a výslovně s tímto vyslovuje souhlas.

3. RS je po Registraci Klienta do Služby povinna jej prostřednictvím elektronické pošty opětovně informovat o jeho přijetí VOP, o specifikaci Nemovitosti, kterou má zájem inzerovat, o nabídkové ceně, kterou Klient za nájem či podnájem Nemovitosti požaduje a informaci, že je Služba pro Klienta bezplatná. Službu je oprávněna používat pouze osoba plně svéprávná.

4. Registrace do Služby je dokončena na základě vložení kódu do formuláře na Webu ze strany Klienta, který je zaslán Službou prostřednictvím potvrzovací SMS na telefonní číslo Klienta. Závazek, tj. práva a povinnosti z této smlouvy pak vycházejí především z aktuálně účinného znění VOP a příslušných ustanovení OZ (dále jen „Dokončení Registrace“).

5. Dokončením Registrace do Služby dochází k uzavření smlouvy mezi Klientem a RS o poskytování Služby, když k písemnému uzavření smlouvy dochází jejím elektronickým schválením prostřednictvím internetového rozhraní, následným zasláním obsahu právního jednání na e-mailovou adresu sdělenou ze strany Klienta a vložením kódu zaslaného do SMS zprávy ve smyslu odst. 4 tohoto článku VOP.

6. Dokončením Registrace do Služby vzniká smluvní závazkový vztah - smlouva o inzerci dle usta-novení § 1746 odst. 2 OZ (dále jen „Smlouva“), a to na dobu neurčitou. Výpovědní doba činí 1 (jeden) měsíc. Registrací do Služby Klient souhlasí se zněním VOP a zavazuje se jimi řídit a sou-časně také potvrzuje správnost zadaných osobních údajů.

 

III. Uzavření smlouvy o realitním zprostředkování

1. Klient uvede v rámci Registrace do Služby identifikaci konkrétní Nemovitosti, tj. předmětu dočasného užívání a zároveň určí cenu nájmu či výši úplaty, případně způsob jejího určení, který Služba umožňuje.

2. Dokončením Registrace uzavírá Klient Smlouvu ohledně každé vložené Nemovitosti.

3. Klient pověřuje RS, aby v rámci Služby poskytla plnění v souladu se Smlouvou, tedy zejména zajistila inzerci Nemovitosti ve Službě nebo zadání inzerce na jiných inzertních portálech, jakož i zpřístupnění kontaktních údajů Klienta třetím osobám, které se ucházejí o uzavření nájemní či podnájemní smlouvy.

4. V rámci provozu Služby umožňuje RS Klientovi vkládat do Služby textové a obrazové informace o Nemovitosti, ceně Nemovitosti a další podstatné informace o Nemovitosti a tyto informace zobrazovat, zasílat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat.

5. Klient výslovně uděluje souhlas k tomu, aby k uzavření jakéhokoliv smluvního závazkového vztahu podle těchto VOP byl použit prostředek komunikace na dálku, který umožňuje takový závazek uzavřít bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, když prostředkem komunikace na dálku se rozumí internetová webová stránka Služby RS a použití elektronické pošty (e-mail). Klient i RS tedy souhlasí s uzavřením zejm. Smlouvy, příkazní smlouvy anebo jiné inominátní smlouvy o objednávce Služby, vše dle těchto VOP, jen prostřednictvím technických prostředků, které bez dalšího umožňují zachycení obsahu právního jednání a určení jednající osoby. Uskutečněnou Registrací Klient potvrzuje, že použití prostředku komunikace na dálku umožňující individuální jednání tento Klient neodmítl a že s ním výslovně souhlasí a přijímá jej. Smlouva se uzavírá jako nevýhradní, Klient je tak oprávněn uzavřít nájemní smlouvu sám nebo prostřednictvím třetích osob, stejně tak je oprávněn činit veškeré další kroky k uzavření transakce.

IV. Pravidla Služby

1. Klient vložením Nemovitosti do Služby čestně prohlašuje, že je oprávněn s Nemovitostí disponovat (z titulu vlastnického práva, zmocnění, členstvím v bytovém družstvu apod.). Klient je povinen pro bezproblémové čerpání Služby RS zadávat inzerci dle pravidel a nastavení RS. V opačném případě RS neodpovídá za průběh Klientova čerpání Služby.

2. Klient se zavazuje uvést v návrhu inzerátu Nemovitosti vždy pravdivé skutečnosti týkající se Nemovitosti tak, aby třetí osoby neuvedl v omyl, byť z nedbalosti. Klient si je vědom, že odpovědnost za pravdivost tvrzení uvedených a uveřejněných v inzerátu Nemovitosti nese výlučně Klient. Klient je srozuměn s tím, že v případě porušení této povinnosti může RS či třetím osobám vzniknout škoda, kterou je poté povinen Klient RS a/nebo třetím osobám nahradit. Stejně tak je RS oprávněn pro ten případ odstoupit od poskytování Služby. Klient se zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky nebo odporuje dobrým mravům. Dále se zavazuje, že nebude RS činit odpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění dat o Nemovitosti zadaných Klientem prostřednictvím Služby.

3. RS si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit inzerci či inzerci smazat i bez udání důvodu v případě důvodného podezření na porušení VOP nebo právních předpisů, zejména však, pokud inzerce (její část):

  • a) je v rozporu s právním řádem;
  • b) je v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek;
  • c) svým obsahem odporuje oprávněným zájmům RS.

4. Veškerá data vkládá Klient do Služby ve formě formuláře dostupného na Webu, a to v souladu s pravidly Služby. RS je za účelem zvýšení rychlosti oprávněna provést korekce inzerce nabízené Nemovitosti. RS není však oprávněna bez souhlasu Klienta měnit výši ceny nájmu Nemovitosti a RS není ani oprávněna uvést o Nemovitosti mylnou informaci. Korekce se týká zejména doplňujících informací jako dopravní obslužnost, občanská vybavenost v místě a podobně. RS poté zadává inzertní sdělení na své náklady. Klient je oprávněn zveřejnit na Webu/ve Službě pouze takový inzerát, kde obdobný s totožnou Nemovitostí již v nabídce není. V případě potřeby aktualizace je povinen použít úpravu stávajícího inzerátu v podobě editace jeho údajů.

5. RS uveřejnění inzerci Nemovitosti na realitních serverech, a to bezplatně po dobu 14 dnů. Vždy po uplynutí této doby je Klient povinen prostřednictvím webového rozhraní Služby aktualizovat informace o Nemovitosti, tj. zejména sdělit, zda je Nemovitost nadále ponechána v inzerci, zda byla uzavřena nájemní smlouva aj. Aktualizaci informace o Nemovitosti je možno provést i opakovaně a je rovněž bezplatná.

6. V případě, že Klient neaktualizuje dle předchozího odstavce těchto VOP informace o Nemovitosti a především neinformuje RS o uzavření nájemní smlouvy, bude Nemovitost vyřazena z inzerce.

 

V. Práva a povinnosti stran

1. Klient je povinen informovat RS o skutečnosti, zda došlo k uzavření nájemní smlouvy na základě kontaktu předaného RS či nikoli, a to za účelem stažení Nemovitosti z inzerce.

2. Klient prohlašuje, že uděluje RS souhlas s inzercí Nemovitosti ve všech šiřitelných médiích a souhlasí s pořízením potřebné dokumentace pro účely naplnění Smlouvy uzavřené na základě těchto VOP.

3. Klient uděluje RS souhlas s poskytnutím svého jména a příjmení a kontaktních údajů ve formě e-mailu a telefonního čísla třetím osobám ucházejícím se o nájem či podnájem Nemovitosti a souhlasí s pořízením potřebné dokumentace pro účely naplnění Služby. Klient bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že za zpřístupnění kontaktních údajů (tj. e-mail a telefonní číslo) třetím osobám může být ze strany RS požadována po těchto třetích osobách úplata.

4. Klient bere na vědomí, že RS poskytuje služby také pro třetí osoby ucházející se o nájem či podnájem Nemovitosti. Služby RS jsou klientovi poskytovány bezplatně. RS nedisponuje jinými informacemi týkajícími se nabízené Nemovitosti než těmi, které jsou uvedeny v inzerci ohledně Nemovitosti a dostupné z veřejných seznamů. Další informace o nabízené Nemovitosti bude poskytovat výlučně Klient.

 

VI. Odpovědnost za vady Služby

1. RS neodpovídá za újmu, která by Klientovi vznikla v důsledku nemožnosti využívání Webu nebo Služby, nebo ztráty dat. RS neodpovídá za správnost a úplnost údajů zveřejněných na Webu/ve Službě ani za obsah jednotlivých inzerátů zveřejněných na Webu nebo ve Službě. RS také neodpovídá za správnost a úplnost informací uvedených v inzerátech ani za plnění povinností stran z realizované inzerce.

2. Klientovi, ani třetím osobám, které nejsou registrované ke Službě, nevzniká vůči RS nárok na náhradu újmy v souvislosti s protiprávním jednáním Klienta. RS v souladu s ust. § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zásadně neodpovídá za obsah inzerátu ani za pravdivost, úplnost, správnost a přesnost údajů a Klient tuto skutečnost bere na vědomí. RS v žádném případě nepřebírá žádné záruky ani odpovědnost za řádné a včasné plnění povinností uchazeče o nájem či podnájem Nemovitosti a Klient tuto skutečnost bere na vědomí. RS negarantuje Klientovi dostupnost služeb Webu nebo Služby, a vyhrazuje si právo přerušit provoz Webu, Služby nebo poskytování služeb souvisejících, a to zejména pro účely aktualizace a úprav. RS neodpovídá za újmu způsobenou nefunkčností Webu nebo Služby, nebo nefunkčnost inzertních serverů, které jsou provozovány třetími osobami.

 

VII. Ochrana osobních údajů

1. Klient poskytuje RS souhlas, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovával, dále poskytoval třetím osobám a archivoval jím poskytnuté osobní údaje obsažené ve Smlouvě uzavřené na základě těchto VOP Klientem, a to za účelem plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy uzavřené na základě těchto VOP a výkonu dalších činností vztahujících se ke Klientovi a/nebo k předmětu Smlouvy, a to v rozsahu ust. § 2451 OZ.

2. Klient uděluje v souladu se zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, ve znění pozdějších předpisů, RS souhlas, aby mu v budoucnu zasílal na jeho email obchodní sdělení.

3. Souhlasy uvedené v článku VII. odst. 1. a 2 může Klient kdykoliv bezplatně odvolat, a to odesláním zprávy na e-mail RS uvedený na Webu nebo zasláním písemného sdělení této informace poštou na adresu sídla RS.

 

VIII. Spotřebitelské smlouvy

1. Veškeré ceny/odměny za jakékoliv součásti Služby, popř. též požadované platby, zálohy, způsoby platby jsou vždy předem dány Klientovi na vědomí. Technicky je znemožněno dokončit Registraci bez seznámení se s VOP vč. jejich příloh.

2. Klient svojí Registrací a souhlasem s VOP výslovně žádá RS o to, aby RS poskytla Klientovi služby plynoucí ze Smlouvy již ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. V takovém případě Klient nemá právo na odstoupení od smlouvy ani dle OZ (§ 1837 písm. a).

3. Při Klientově případném odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář, který byl zpracován dle příslušného prováděcího předpisu k OZ a který je přílohou VOP. Přijetí takovéhoto odstoupení prostřednictvím tohoto formuláře bude Klientovi ze strany RS bez zbytečného odkladu potvrzeno. Pro případ Klientova odstoupení od smlouvy platí vzorové poučení pro tyto situace, které je také přílohou VOP. Historie znění VOP bude ze strany RS archivována po celou dobu provozu Služby, takže Klient bude mít vždy možnost zjistit svá konkrétní práva nebo povinnosti plynoucí z jím uzavřené smlouvy o poskytování Služby uzavřené podle těchto VOP.

4. Smlouvu o poskytování Služby lze uzavřít jen v českém jazyce. Stejně tak veškerá komunikace mezi Klienty a RS probíhá v českém jazyce.

5. Smlouva o poskytování Služby je uzavřena technickým prostředkem ve Webovém rozhraní Služby mechanismem popsaným výše ve VOP. Mechanismus uzavírání smluv je záměrně nastaven tak, aby byl Klient vždy seznámen s důležitými informacemi ohledně vznikajících závazků, leda by Klient při tomto procesu postupoval s hrubou nedbalostí, což by ovšem šlo k jeho vlastní tíži. Klient má právo a zároveň povinnost neprodleně opravovat/aktualizovat své zadané údaje skrze RS. Před dokončením Registrace bude mít Klient možnost si své zadané údaje zkontrolovat.

6. Klient má právo odstoupit od smlouvy o poskytování Služby na základě těchto VOP ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro účinné odstoupení od smlouvy musí být možné z obsahu odstoupení ověřit soulad totožnosti Klienta dle údajů v jeho Profilu ve Službě, v opačném případě nemůže být odstoupení účinné.

 

IX. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztah založený mezi RS a Klientem vzniká dokončením Registrace a řídí se těmito VOP. Záležitosti těmito VOP výslovně neupravené se řídí OZ, jakož i dalšími právními předpisy.

2. V případě, že by se některé ustanovení VOP stalo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení VOP.

3. Veškerý obsah Webu a Služby a forma tento obsah zachycující (grafický vzhled a úpravy) a jejich příslušné části jsou chráněny autorským zákonem a dalšími předpisy z oblasti práva duševního vlastnictví, OZ a také zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Porušení autorských práv může být důvodem občanskoprávní a trestní odpovědnosti. Je zakázáno zejména úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na Webu ve Službě.

4. V případě vzniku sporu mezi Klientem a RS, který má postavení spotřebitele ve smyslu ust. § 419 OZ a RS, vyplývajícího ze smlouvy uzavřené podle těchto VOP, je Klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s RS, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách https://www.coi.cz/.Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá smluvní strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná. Mimosoudní řešení sporu se řídí ust. § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle ust. § 20n zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do jednoho (1) roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u RS uplatnil nárok, který je předmětem sporu. V tomto směru souhrnné informace k této problematice jsou na webu České obchodní inspekce:https://www.coi.cz/informace-o-adr/ Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu se RS se vztahuje výhradně na spory týkající se služby poskytované RS, tedy nikoliv na vzájemné spory mezi Klientem (spotřebitelem) a třetí osobou - podnikatelem vyplývající z uzavřených smluv; i takový spor může být řešen mimosoudně před Českou obchodní inspekcí, pokud je Klient vůči třetí osobě – podnikateli v postavení spotřebitele, avšak bez účasti RS.

5. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Výpovědní doba činí 1 (jeden) měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi a končí dnem, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, od které ho se doba počítá; není-li takový den v měsíci, připadne konec výpovědi na poslední den měsíce. Výpověď musí být ze strany Klienta doručena RS na adresu Realitní Samoobsluha s.r.o., IČO: 097 76 575, se sídlem Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7, https://www.realitni-samoobsluha.cz, tel: +420 770 183 128, e-mail: prodej@realitni-samoobsluha.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím konkrétní e-mailové adresy, která umožňuje identifikaci Klienta a která je používána pro veškerá právní jednání Klienta ve smyslu článku II. odst. 2 těchto VOP. Výpověď ze strany RS může být zaslána na adresu bydliště Klienta sdělenou při Registraci, případně na konkrétní e-mailovou adresu, která umožňuje identifikaci Klienta a která je používána pro veškerá právní jednání Klienta ve smyslu článku II. odst. 2 těchto VOP.

6. S ohledem na skutečnost, že k ujednání smlouvy nedošlo v podnikatelských prostorách RS, Klient prohlašuje, že mu ještě před uzavřením smlouvy byly RS sděleny písemně údaje uvedené v ust. § 1811 odst. 2 a ust. § 1820 odst. 1 OZ, že byl poučen o svém právu od smlouvy písemně odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření, a to prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na Webu.

7. Klient prohlašuje, že v souladu s ust. § 1823 OZ, výslovně požádal, aby RS započal s plněním smlouvy ještě před uplynutím lhůty stanovené pro odstoupení. Práva Klienta z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv se řídí ustanoveními ust. § 1914 a násl. OZ (zejména viz ust. § 1915, ust. § 1916, jakož i ust. § 1921 až ust. § 1925 OZ).

8. Pro účely Smlouvy se smluvní strany dohodly, že pro doručování písemností budou tyto užívat zejména e-mail uvedený při Registraci do Služby, když smluvní strany výslovně prohlašují, že tento e-mail používají výhradě ony a jakékoli písemnosti tak považují za projevení vůle té které smluvní strany. Taková písemnost se považuje za doručenou následující den po odeslání druhou smluvní stranou. Smluvní strany mohou při doručování písemností použít rovněž adresu uvedenou při Registraci, přičemž tato písemnost se považuje za doručenou desátý (10) den po jejím odeslání k poštovní přepravě, v případě, že listina bude zaslána doporučeně.

9. Smluvní strany prohlašují, že na sebe převzaly nebezpečí změny okolností. V případě, že dojde ke změně okolnosti tak podstatné, že tato změna založí v právech a povinnostech smluvních stran zvlášť hrubý nepoměr, kdy bude jedna ze smluvních stran znevýhodněna, nemá tato smluvní strana právo se domáhat vůči druhé smluvní straně obnovení jednání o smlouvě.

10. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek není fixním závazkem podle ust. § 1980 OZ.

11. Smluvní strany ujednaly, že pokud kterékoli ustanovení těchto VOP nebo jejich část je, nebo se stane neplatným či nevynutitelným rozhodnutím soudu nebo jiného příslušného orgánu, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu VOP, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení ujednáním novým, a to svým obsahem a smyslem nejbližším původnímu.

12. Přílohu těchto VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy a poučení pro případ odstoupení.

13. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP řádně seznámily a zcela pochopily jejich obsah a souhlasí s tím, že přebírají všechny povinnosti, které mají podle VOP splnit.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.12.2022.